Hoe be­langrij is jouw te­le­foon?

GE­MID­DELD BE­STE­DEN WE DRIE TOT VIER UUR PER DAG AAN ON­ZE SMARTPHO­NE. HOE ERG IS DAT EN HOE VER­MIN­DE­REN WE DAT GE­BRUIK?

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - LI­SA VERMEIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Je neemt hem mee naar de wc, mee uit eten, mee naar je werk en hij gaat mee op va­kan­tie. Hij kent je groot­ste ge­hei­men, je agen­da en weet pre­cies waar je bent en met wie je bent: je smartpho­ne. Een groot ge­deel­te van on­ze sa­men­le­ving loopt te­gen­woor­dig 24/7 met zijn te­le­foon in de hand, maar hoe erg is dat nou? En wat zijn de ge­vol­gen van veel­vul­dig smartpho­ne­ge­bruik voor li­chaam en geest?

Van­af de­ze week pro­du­ceert NPO3 op YouTu­be de zes­de­li­ge You­tu­be­se­rie #tag­ged, een ver­volg op de ge­lijk­na­mi­ge kor­te film. Zo­wel de se­rie als film zijn ge­filmd met de ca­me­ra van een smartpho­ne. Met dit dwin­gen­de per­spec­tief wil schrij­ver en re­gis­seur Mar­tijn Win­k­ler be­na­druk­ken hoe krach­tig en aan­zui­gend de wer­king is van het te­le­foon­scherm.

El­ke af­le­ve­ring heeft een ei­gen the­ma­tiek en er staat tel­kens een an­de­re app cen­traal. Zo zien we in #in­sta­fa­mous dat ie­mand de wens heeft om fas­hi­on­in­flu­en­cer te wor­den, in #da­ting hoe ie­mand ein­de­loos blijft zoe­ken naar de per­fec­te match en #sur­pri­se­par­ty gaat over ru­zie in de groepsapp en die loopt vol­le­dig uit de hand.

,,Ik heb een haat/lief­de-ver­hou­ding met mijn te­le­foon. Met je smartpho­ne heb je de we­reld bin­nen hand­be­reik. Je te­le­foon wint het al­tijd. Als je er­gens bent en je krijgt iets bin­nen op je te­le­foon, dan wordt de we­reld om je heen dof­fer en on­scher­per.” Win­k­ler merkt dat veel men­sen om hem heen voort­du­rend be­zig zijn met hun te­le­foon. ,,Niet al­leen twin­ti­gers, mijn moe­der van 65 jaar was laatst ook ver­zeild ge­raakt in een What­sAp­pru­zie. Men­sen voe­len een soort schaam­te dat ze veel hun smartpho­ne ge­brui­ken.”

Dat de smartpho­ne ons ge­drag en on­ze ge­zond­heid be­ïn­vloedt, er­kent ook Lot­te Wil­lem­sen, lec­tor Com­mu­ni­ca­ti­on in Net­wor­ked So­ci­e­ty aan Ho­ge­school Rot­ter­dam. Vol­gens haar wordt het veel­vul­dig smartpho­ne­ge­bruik ge­as­so­ci­eerd met stress, ge­zond­heids­klach­ten, burn-out en kan bij­dra­gen aan angst­stoor­nis­sen en de­pres­sie. ,,Maar het is te voor­ba­rig om te con­clu­de­ren dat de smartpho­ne op zich­zelf de oor­zaak is van zo­veel ne­ga­tie­ve ge­zond­heids­klach­ten. Het pro­bleem is vaak com­plexer.” Angst­klach­ten kun­nen ont­staan door het ge­bruik, maar het om­ge­keer­de kan ook het ge­val zijn: dat angst­klach­ten lei­den tot meer smartpho­ne­ge­bruik.

Voor veel men­sen kan de te­le­foon een goe­de af­lei­ding zijn van ne­ga­tie­ve emo­ties. Ook kun­nen er nog een an­de­re fac­to­ren zijn die zo­wel smartpho­ne­ge­bruik als angst ver­kla­ren, waar­door ze sa­men lij­ken te han­gen. Een voor­beeld van zo'n fac­tor is werk­druk. Men­sen die veel wer­ken en daar­om veel on­li­ne moe­ten zijn, zul­len meer stress er­va­ren. Dat kan ver­vol­gens tot een burn-out lei­den. De vraag is dan hoe dat komt: door de te­le­foon, de werk­druk, of mis­schien wel bei­de? Of men­sen die al niet lek­ker in hun vel zit­ten en on­te­vre­den zijn over het feit dat ze geen part­ner heb­ben, zul­len eer­der ge­ob­se­deerd door een da­ting-app kun­nen ra­ken.

Wil­lem­sen vindt het in­te­res­sant dat men­sen door­heb­ben en aan­ge­ven dat ze hin­der van hun te­le­foon on­der­vin­den. ,,Over de te­le­vi­sie en zelfs over boe­ken werd ook ge­zegd dat het een ge­vaar kon zijn voor je ge­zond­heid, maar een smartpho­ne heb­ben we con­ti­nue bij ons. Di­ver­se on­der­zoe­ken heb­ben la­ten zien dat we ge­mid­deld drie tot vier uur per dag aan on­ze te­le­foon be­ste­den.”

Sa­men met Si­mo­ne de Droog en Tijs Por­te­gies deed ze on­der­zoek naar waar­om men­sen zo af­han­ke­lijk zijn van hun smartpho­ne. Uit het on­der­zoek is ge­ble­ken dat zo­wel de af­we­zig­heid en de aan­we­zig­heid van een te­le­foon angst of FOMO (fear of mis­sing out, red.) op­roe­pen. Klinkt te­gen­strij­dig? ,,Als men­sen geen toe­gang heb­ben tot hun te­le­foon, zijn ze bang om iets te mis­sen. Maar ook de aan­we­zig­heid van een te­le­foon kan er­voor zor­gen dat we iets mis­sen. Al die no­ti­fi­ca­ties la­ten zien dat je ei­gen­lijk con­ti­nu een mel­ding mist.”

Vol­gens Wil­lem­sen heeft een smartpho­ne ook ze­ker voor­de­len. ,,Je kan mak­ke­lij­ker con­tact heb­ben met men­sen op af­stand, hij wijst je de weg en maakt het le­ven mak­ke­lij­ker zo­als, bij in­ter­net­ban­kie­ren. En uit on­der­zoe­ken is ge­ble­ken dat je el­kaar aar­dig vindt als je eerst com­mu­ni­ceert via app.” Maar een smartpho­ne kan ze­ker in so­ci­a­le con­text ook veel on­vre­de met zich mee­bren­gen. Als je tij­dens een ge­sprek je te­le­foon op ta­fel hebt lig­gen, dan kan dat tot min­der diep­gaan­de ge­sprek­ken lei­den, zelfs als je die te­le­foon niet ac­tief ge­bruikt. Je leeft dan veel min­der in het mo­ment en bent be­zig met an­de­re za­ken.”

Wil je min­der met je smartpho­ne be­zig zijn? Pro­beer dan vas­te tijd­stip­pen in te plan­nen. Wil­lem­sen: „Bij­voor­beeld als je in de trein zit, dan heb je een half uur­tje om je apps te be­ant­woor­den.”

Ook zijn er zijn apps, zo­als Qua­li­ty Ti­me en Mo­ment, waar­mee je kunt bij­hou­den hoe­veel uur je op je te­le­foon zit en hoe­veel tijd je aan een be­paal­de app be­steedt. Zo krijg je in­zicht en kun je pro­be­ren het ge­bruik te min­de­ren. Com­mu­ni­ca­tie­we­ten­schap­per Di­die Schack­man: ,,Het is niet erg dat je met je te­le­foon be­zig bent, maar zorg dat je aan­dacht hebt voor wat je doet. Neem even rus­tig de tijd om din­gen af te han­de­len in plaats van dat je als een zom­bie de he­le tijd met je te­le­foon in je han­den rond­loopt. Je bent ten­slot­te ook niet de he­le dag je tan­den aan het poet­sen.”

‘Men­sen voe­len een soort schaam­te dat ze veel hun smartpho­ne ge­brui­ken.’

Mar­tijn Win­k­ler

#TAG­GED

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.