AIVD: 500 ji­ha­dis­ten in Ne­der­land

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Ne­der­land telt on­ge­veer vijf­hon­derd ji­ha­dis­ten en en­ke­le dui­zen­den sym­pa­thi­san­ten van het ji­ha­dis­tisch ge­dach­te­goed. „Zij vor­men een po­ten­tie­le drei­ging. De drem­pel om hier een aan­slag te ple­gen uit naam van Isla­mi­ti­sche Staat (IS) of Al-Qai­da lijkt la­ger ge­wor­den.” Dat staat in een rap­port van de Al­ge­me­ne In­lich­tin­ge­nen Vei­lig­heids­dienst (AIVD). Il­lu­stra­tief voor die drei­ging noemt de AIVD de ze­ven man­nen die af­ge­lo­pen sep­tem­ber zijn aan­ge­hou­den. Zij had­den plan­nen om een aan­slag te ple­gen op een eve­ne­ment, over welk eve­ne­ment het gaat is niet be­kend­ge­maakt. De man­nen wa­ren al lan­ge­re tijd bij de AIVD in beeld. Ze wor­den ver­dacht van het voor­be­rei­den van een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag in Ne­der­land en deel­na­me aan een ter­reur­or­ga­ni­sa­tie. Ze zit­ten nog vast. „De aan­trek­kings­kracht van het ji­ha­dis­tisch ge­dach­te­goed blijft be­staan en is daar­mee een drei­ging voor de lan­ge­re ter­mijn”, al­dus de AIVD. De drei­ging te­gen het Wes­ten en dus ook Ne­der­land lijkt vol­gens de AIVD een struc­tu­reel on­der­deel van de Eu­ro­pe­se sa­men­le­ving te zijn ge­wor­den. De drei­ging van aan­sla­gen is

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.