Zee­wier als ba­sis van groe­ne ener­gie

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Zee­wier als ener­gie­bron. In het Noord-Hol­land­se Pet­ten wordt daar­in een vol­gen­de stap ge­zet. Mor­gen is de of­fi­ci­ë­le ope­ning van een la­bo­ra­to­ri­um van ECN part of TNO voor on­der­zoek naar de ver­wer­king van zee­wier naar groe­ne brand- en grond­stof­fen. Het is het eer­ste lab ter we­reld in zijn soort.

„We wer­ken hier aan het zo ef­fi­ci­ënt mo­ge­lijk om­zet­ten van de bi­o­mas­sa in vloei­ba­re brand­stof­fen en grond­stof­fen”, zegt Jaap van Hal. Hij is co­ör­di­na­tor van het zee­wie­ron­der­zoek.

Sa­men­wer­king

Ener­gie­on­der­zoek Cen­trum Ne­der­land (ECN) is in april van dit jaar sa­men­ge­gaan met on­der­zoeks­in­sti­tuut TNO, met als doel om sa­men met an­de­re ken­nis­in­stel­lin­gen, be­drij­ven en de over­heid de ener­gie­tran­si­tie te ver­snel­len.

In het lab kan vijf­tig ki­lo zee­wier per dag wor­den ver­werkt. Zee­wier wordt in Eu­ro­pa nog voor­na­me­lijk in het wild ge­oogst en dient voor­al als voed­sel. Groot­scha­li­ge zee­wier­teelt is in ont­wik­ke­ling en het het zee­ge­was krijgt daar­mee ook po­ten­tie voor bi­o­brand­stof. Als een tien­de van de Ne­der­land­se Noord­zee voor zee­wier­teelt wordt ge­bruikt, kan 350 pe­ta­jou­le aan ener­gie kan wor­den ge­oogst. Dat is on­ge­veer 85 pro­cent van het to­ta­le ener­gie­ver­bruik van de Ne­der­land­se huis­hou­dens. Als een tien­de van de Ne­der­land­se Noord­zee voor zee­wier­teelt wordt ge­bruikt, kan 350 pe­ta­jou­le aan ener­gie kan wor­den ge­oogst.

Waar­de­vol

„Er zit­ten bo­ven­dien tal van waar­de­vol­le com­po­nen­ten in het wier, zo­als mi­ne­ra­len en ei­wit­ten, die ge­bruikt kun­nen wor­den in bij­voor­beeld de vee­voe­der­in­du­strie en de voe­dings­sec­tor”, zegt Van Hal. Voor die laat­ste toe­pas­sin­gen wordt sa­men­ge­werkt met Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­ty & Re­search.

De ko­men­de tijd wordt even­eens getest hoe bi­o­brand­stof uit zee­wier zich ge­draagt in ver­bran­dings­mo­to­ren van au­to’s. De bi­o­brand­stof wordt ge­mengd met ben­zi­ne en die­sel. Tij­dens re­a­lis­ti­sche tes­ten op de weg wor­den ver­vol­gens de pres­ta­ties van de mo­tor en de emis­sies ge­me­ten.

Vol­gens Van Hal kan zee­wier op ter­mijn een bij­dra­ge le­ve­ren aan de ver­duur­za­ming van de trans­port­sec­tor en de scheep­vaart.

350

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.