Au­stra­lië ver­soe­pelt re­gels van vi­sa

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Back­pac­kers die in Au­stra­lië werk en va­kan­tie wil­len com­bi­ne­ren, kun­nen van­af de­ze maand snel­ler in aan­mer­king ko­men voor een ver­lengd vi­sum, zo meldt het Au­stra­li­sche mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken.

Wie bij­voor­beeld gaat wer­ken op een boer­de­rij in Noord-Au­stra­lië, waar een groot te­kort is aan ar­beids­krach­ten, kan een jaar ver­len­ging aan­vra­gen. Ook mag er maxi­maal twaalf in plaats van zes maan­den op één agra­ri­sche lo­ca­tie wor­den ge­werkt. Een werk­vi­sum was in de mees­te ge­val­len slechts een jaar gel­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.