Su­per­snel col­le­ge on­der­weg

DE OPEN UNI­VER­SI­TEIT START DE CAM­PAG­NE #PERRONCOLLEGE WAAR­MEE JE ALS REI­ZI­GER LEERT TER­WIJL JE WACHT

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - KYRIE STUIJ k.stuij@tmg.nl

Heel lang ge­le­den kocht je je gram co­ca­ï­ne le­gaal bij de Am­ster­dam­se co­ca­ï­ne­fa­briek. In Nederland wordt nog al­tijd min­der xtc ge­bruikt dan can­na­bis en een ‘war on drugs’ is juist he­le­maal niet ef­fec­tief als je het drugs­ge­bruik on­der in­wo­ners wilt ver­min­de­ren.

Met de­ze ken­nis en in­zich­ten lie­pen rei­zi­gers gis­te­ren sta­ti­on Am­ster­dam Cen­traal uit, waar de Open Uni­ver­si­teit het eer­ste zo­ge­noem­de perroncollege hield. Een ini­ti­a­tief om de on­der­wijs­in­stel­ling on­der de aan­dacht te bren­gen en te­ge­lij­ker­tijd de maat­schap­pij ken­nis te la­ten ma­ken met on­der­zoeks­re­sul­ta­ten die nor­maal ge­spro­ken voor­al in de kring van aca­de­mi­ci wordt ge­deeld.

„Goe­de­mid­dag, goed dat jul­lie er zijn!” Uni­ver­si­tair do­cent Gjalt-Jorn Pe­ters ver­wel­komt zijn ‘rei­zi­gers­stu­den­ten’ met een ge­a­mu­seer­de blik. Het is na­me­lijk tóch even an­ders, col­le­ge ge­ven op sta­ti­on Am­ster­dam Cen­traal. Hij staat op een be­schei­den po­di­um naast de sta­ti­onspi­a­no. Voor hem een klein pu­bliek van al­le leef­tij­den op klas­sie­ke school­stoel­tjes, braaf met no­ti­tie­blok en pen op schoot. „Van­daag pra­ten we over de war on drugs. Hoe ef­fec­tief is die me­tho­de als je het drugs­ge­bruik on­der in­wo­ners wilt ver­min­de­ren?”

Le­ren ter­wijl je wacht. Dat is het idee ach­ter het perroncollege van de Open Uni­ver­si­teit. De on­der­wijs­in­stel­ling is een van de veer­tien uni­ver­si­tei­ten in Nederland maar geeft voor­al on­li­ne col­le­ges . „We roe­pen al­tijd dat we ken­nis moe­ten de­len. Met al on­ze do­cen­ten en on­der­zoe­ken heb­ben we ge­noeg te ver­tel­len. On­li­ne doen we dat al, maar kan dat niet bre­der? Zo zijn we op het idee ge­ko­men voor de per­ron­col­le­ges. Kor­te, be­grij­pe­lij­ke les­sen die er­voor zor­gen dat je na het wach­ten op de trein met een an­de­re blik naar de we­reld kijkt”, ver­telt Mar­co Koolen van de Open Uni­ver­si­teit.

Het col­le­ge over drugs­ge­bruik is de af­trap voor een reeks vi­deo­col­le­ges die in ani­ma­tie­vorm wor­den uit­ge­zon­den op de re­cla­me­bor­den op per­rons. De les op Am­ster­dam Cen­traal is dus de eni­ge waar daad­wer­ke­lijk een do­cent bij be­trok­ken is. De vol­gen­de col­le­ges zijn de aan­ko­men­de ze­ven we­ken el­ke zes mi­nu­ten in ani­ma­tie­vi­deo’s te vol­gen op de re­cla­me­bor­den op per­rons. Daar­in leer je bij­voor­beeld hoe vei­lig on­ze gra­tis wi­fi-ver­bin­ding is, of ro­bots ook ei­gen rech­ten moe­ten krij­gen en of je als sa­men­le­ving kunt in­no­ve­ren zon­der de juis­te lei­der.

On­der­tus­sen geeft do­cent Pe­ters prik­ke­len­de voor­beel­den van de soms sche­ve ma­nier waar­op we als sa­men­le­ving te­gen drugs aan­kij­ken. Zo wordt er nog vol­op re­cla­me ge­maakt voor al­co­hol, maar ver­bie­den we een drug als xtc die in veel op­zich­ten min­der scha­de­lijk is voor de ge­zond­heid.

Het pu­bliek knikt en lacht. Om de leer­za­me in­for­ma­tie, een beet­je her­ken­ning maar ook om de no­di­ge im­pro­vi­sa­tie die komt kij­ken bij het ge­ven van een col­le­ge op mis­schien wel de druk­ste plek van Am­ster­dam. Zo ver­stoort de lang­du­ri­ge om­roep over de ver­trek­tij­den van de Tha­lys bruut het ver­haal van Pe­ters, net als de on­we­ten­de toe­rist die be­schon­ken een po­ging waagt op de sta­ti­onspi­a­no. En met het on­stui­mi­ge weer waait er om de zo­veel tijd een zorg­vul­dig ge­plaatste plant van het po­di­um.

„Het is een beet­je een col­le­ge in gu­e­r­il­la-stijl”, blikt Pe­ters la­chend te­rug. „Maar ik hou wel van im­pro­vi­se­ren. En het be­lang­rijk­ste is dat er een leu­ke in­ter­ac­tie was met het pu­bliek dat op­recht ge­ïn­te­res­seerd leek.”

De cam­pag­ne is naast de vier gro­te ste­den te zien in Eind­ho­ven, Delft, Alkmaar, Zwol­le, Bre­da, Arn­hem en Amers­foort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.