Me­tro’s

Me­tro

Metro Holland (Amsterdam) - - Advertentie - Ramm­stein Mu­se

We­ke­lijks tip vijf con­cer­ten waar­van de voor­ver­koop bij­na start en die je ab-so-luut niet mag mis­sen. Vol­gend jaar is het ge­woon al­weer 25 jaar ge­le­den dat de Duit­se band Ramm­stein werd op­ge­richt. Dat moet na­tuur­lijk ge­vierd wor­den! De even­zo om­stre­den als po­pu­lai­re Duit­sers maak­ten eer­der al via de­ze krant be­kend dat ze een con­cert ge­ven in De Kuip in Rot­ter­dam. Nu zul­len som­mi­ge men­sen den­ken: De Kuip? Daar wor­den toch geen con­cer­ten meer ge­ge­ven? Nou, de laatste keer is in­der­daad al­weer tien jaar ge­le­den, maar wie weet pakt Ramm­stein de con­cert­tra­di­tie van dat sta­di­on weer op.

Waar: De Kuip, Rot­ter­dam

Wan­neer: 25 ju­ni 2019

Tic­ket­prijs: €55,- tot €99,Start kaart­ver­koop: van­daag om 10.00 uur Mor­gen ver­schijnt het nieu­we al­bum van Mu­se, Si­mu­la­ti­on The­o­ry. De in­te­res­se van het Brit­se Trio voor ul­tra­mo­der­ne tech­no­lo­gie was al lan­ger be­kend en die zal zich on­ge­twij­feld ver­ta­len naar een prach­ti­ge li­ve­s­how. Mu­se werkt voor hun aan­ko­men­de tour­nee sa­men met Mi­cro­soft, dat een Mixed Re­a­li­ty Pre-Show Par­ty houdt waar­bij vir­tu­al re­a­li­ty-ga­mes ge­speeld kun­nen ge­ba­seerd op het nieu­we al­bum.

Waar: Gof­fert­park, Nij­me­gen

Wan­neer: 27 ju­ni 2019

Tic­ket­prijs: € 66,08

Start kaart­ver­koop: dins­dag 13 no­vem­ber (voor wie vóór vrij­dag het al­bum be­stelt), vrij­dag 16 no­vem­ber (re­gu­lier), bei­de om 10.00 uur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.