Pak ze!

De Oran­je­vrou­wen moe­ten van­avond in Utrecht de eer­ste stap rich­ting het WK in Frank­rijk zet­ten. In de fi­na­le van de play-offs hoopt Jac­kie Groe­nen met een af­stands­knal Zwit­ser­land over de knie te leg­gen.

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

De Oran­je­vrou­wen be­gin­nen van­avond aan het al­les­be­slis­sen­de twee­luik met Zwit­ser­land. De win­naar gaat naar het WK in Frank­rijk. Jac­kie Groe­nen hoopt dat haar in­di­vi­du­e­le trai­nin­gen daar­aan zul­len bij­dra­gen.

We mo­gen het ge­rust een aan­ra­der noe­men. Ga naar het In­st­agram-ac­count van Jac­kie Groe­nen, scroll te­rug naar haar post van 11 ok­to­ber en ge­niet. De mid­den­vel­der van FFC Frank­furt en het Ne­der­lands elf­tal laat een knap staal­tje voe­ten­werk en bal­be­han­de­ling zien, maakt eent­wee­tjes met een boun­ce­board en werkt af op het doel. De ene na de an­de­re bal vliegt in de krui­sing.

„Daar wa­ren wel wat ta­kes voor no­dig hoor”, lacht Groe­nen. „Het is heel leuk om te doen, om­dat je heel veel din­gen kunt com­bi­ne­ren. Ik train dan mijn aan­na­mes, mijn schot, mijn uit­hou­dings­ver­mo­gen, al­les. Maar de be­lang­rijk­ste re­den voor mij om dit te doen om­dat het ge­woon echt heel erg leuk is.”

De trai­ning waar­in ze ook nog over poort­jes springt, in mi­ni-doel­tjes kopt en aan een elas­tiek hangt werk­te ze af met Mo Ali Hey­dar­pour, die is ge­spe­ci­a­li­seerd in spec­ta­cu­lai­re trai­nin­gen voor voet­bal­lers. „Hij kan echt ál­les met een bal. Mo stuur­de een be­richt­je of ik met hem wil­de trai­nen en ik zei ge­lijk ja, want dit vind ik de leuk­ste oe­fe­nin­gen die er zijn. Zelf doe ik eens in de twee we­ken ook dat soort trai­nin­gen, maar ik heb iets min­der ma­te­ri­aal dan hij had mee­ge­no­men. In­mid­dels heb ik zelf ook een boun­ce­board en een net voor in het doel be­steld.”

Het was op een vrije dins­dag dat Groe­nen zich in het zweet werk­te. Het liefst zou ze bij haar club va­ker op die ma­nier trai­nen, maar dat zit er (nog) niet in. „Als we op don­der­dag in­di­vi­du­e­le trai­ning krijgen, kan het vaak wel, maar ver­der niet. Daar­om kies ik zelf een dag uit om aan de slag te gaan.”

Be­hal­ve dat ze Groe­nen er veel ple­zier aan be­leeft, wil ze er ui­ter­aard ook een be­te­re voet­bal­ler door wor­den. Een kwes­tie van her­ha­len, her­ha­len en her­ha­len. „Als je dui­zend keer in de­zelf­de hoek schiet, kom je tij­dens een wed­strijd wel­licht in een ver­ge­lijk­ba­re si­tu­a­tie waar­in je niet meer hoeft na te den­ken over waar je gaat schie­ten. Dan wordt het een au­to­ma­tis­me. Hoe meer je oe­fent, des te min­der je er­over na hoeft te den­ken. Ik heb moei­te om te her­ken­nen wan­neer ik in een goe­de schiet­po­si­tie ben. Dan speel ik de bal nog te vaak af. Ho­pe­lijk hel­pen dit soort oe­fe­nin­gen me daar­bij te hel­pen. In­tu­ï­tie cre­ë­ren, zeg maar.”

Nor­maal ge­spro­ken deelt de num­mer 14 niet snel beel­den van een in­di­vi­du­e­le trai­ning, maar in dit ge­val vond ze het leuk om haar 98.800 vol­gers op In­st­agram een kijk­je ach­ter de scher­men te ge­ven. Ver­schil­len­de voet­bal­si­tes pik­ten de vi­deo op. ‘Jac­kie Groe­nen showt zie­ke skills’ luid­de een van de kop­pen. „Dit soort trai­nin­gen zijn voor mij de nor­maal­ste zaak van de we­reld, dus vind ik het niet echt no­dig om ze op so­ci­al te zet­ten. Maar Mo had een ca­me­ra­man bij zich, die met een dro­ne ook nog beel­den van bo­ven­af heeft ge­maakt. Daar­om vond ik het dit keer wel leuk om te de­len.”

Soms zegt haar trai­ner bij FFC Frank­furt dat Groe­nen een zelf ge­or­ga­ni­seer­de trai­ning be­ter even kan over­slaan. Die trap op de rem vindt ze niet erg. „Ik heb dat soms no­dig.” De 40-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal is een trai­nings­beest. Althans, als er een bal in het spel is. Van het ve­le loop­werk, waar het Duit­se voet­bal om be­kend­staat, moet ze niet veel heb­ben. „Vooral in de voor­be­rei­ding op een nieuw sei­zoen en tij­dens de win­ter­stop zie ik wei­nig van de bal. Ver­schrik­ke­lijk! Ik weet dat het be­lang­rijk is, maar het is zo saai. Na af­loop voel ik me wel al­tijd heel fit, dat is lek­ker. Maar geef mij maar oe­fe­nin­gen met een bal.”

Als het om doel­po­gin­gen gaat, krijgt de aan­val­len­de mid­den­vel­der re­gel­ma­tig te ho­ren dat het be­ter moet. „Dat moet ik echt le­ren. Het is niet een, twee, drie op­ge­lost. Maar ik heb het ge­voel dat het meer komt, me­de dank­zij die in­di­vi­du­e­le trai­nin­gen. Ik heb een he­kel aan stom bal­ver­lies, daar­om heb ik een re­gel voor me­zelf op­ge­steld dat me dat niet va­ker dan drie keer per helft mag over­ko­men. Zo’n re­gel heb ik nu ook in het le­ven ge­roe­pen. Van me­zelf moet ik dat drie of vier keer per wed­strijd doen. Dat kan na­tuur­lijk niet el­ke keer, ik ga niet in het wil­de weg schie­ten.”

Van­avond te­gen Zwit­ser­land zul­len we haar dan ook niet uit al­le hoe­ken en stan­den de trek­ker zien over­ha­len. Al­leen wan­neer het kan. Er staat ten­slot­te veel op het spel: een tic­ket voor het WK in Frank­rijk. „Het is heel span­nend, dat lijkt me lo­gisch. Maar ik heb vooral heel veel zin om weer in Ne­der­land te voet­bal­len.” En dat in de Gal­gen­waard, waar het Oran­je­sprook­je voor het Ne­der­lands elf­tal be­gon. Daar werd vo­rig jaar de eer­ste wed­strijd van het ge­won­nen EK ge­speeld. Het was het start­schot van een on­ge­ken­de po­pu­la­ri­teit, ook voor Groe­nen. Ze be­treedt van­avond in Utrecht dus voor de Oran­je Leeu­win­nen hei­li­ge grond. „Goh, daar had ik niet eens over na­ge­dacht. Som­mi­gen zeg­gen dat we het EK ach­ter ons moe­ten la­ten, maar ik haal daar nog steeds mo­ti­va­tie uit. Dus kijk ik af en toe beel­den van die wed­strij­den te­rug als ik even niet lek­ker in mijn vel zit. Het is en blijft een prach­tig deel van mijn voet­bal­le­ven.”

De fi­na­le van de play-offs voor het WK moet de op­maat wor­den voor een nieuw fraai hoofd­stuk, ko­men­de zo­mer in Frank­rijk. Wie weet met een prach­tig af­stands­schot in de krui­sing van Groe­nen. „Ik hoop het! Ik ga te­gen Zwit­ser­land in ie­der ge­val pro­be­ren een paar keer op doel te schie­ten. Mi­ni­maal drie keer, ha­ha.”

‘Som­mi­gen zeg­gen dat we het EK ach­ter ons moe­ten la­ten, maar ik haal daar nog steeds mo­ti­va­tie uit. Dus kijk ik af en toe beel­den te­rug.’

Jac­kie Groe­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.