Veel steun voor po­li­tie na on­rust Gel­der­mal­sen

Metro Holland (Holland) - - In The Nieuws -

Rel­len. Agen­ten twit­te­ren over hun hef­ti­ge nacht Gel­der­mal­sen.

Di­s­tricts­chef Lu­te Nieu­werth zei gis­te­ren tij­dens een pers­con­fe­ren­tie dat hij „ge­schokt” was door het plot­se­lin­ge ge­weld. De avond be­gon rus­tig, een de­mon­stra­tie­ve op­tocht ver­liep zon­der pro­ble­men. „Om 20.00 uur sloeg de sfeer to­taal om. Zo’n ze­ven­tig tot tach­tig men­sen maak­ten zich los van de ove­ri­ge de­mon­stran­ten en gin­gen di­rect groeps­ge­wijs in de aan­val”, al­dus de di­s­tricts­chef.

De raads­zaal moest wor­den ont­ruimd. Op dat mo­ment wa­ren pas vier van de in to­taal zes­tig spre­kers aan het woord ge­weest. Vol­gens bur­ge­mees­ter Mi­ran­da de Vries werd de dis­cus­sie bin­nen wél op een net­te en res­pect­vol­le ma­nier ge­voerd. De Vries en SGP-frac­tie­voor­zit­ter Lourens van Bru­chem wa­ren voor­af aan de ver­ga­de­ring wel be­dreigd door te­gen­stan­ders van een azc. De po­li­tie neemt ook de­ze be­drei­gin­gen­mee­in het „groot­scha­li­ge” on­der­zoek dat wordt ge­voerd naar de rel­len en on­ge­re­geld­he­den. Veer­tien men­sen zijn tot nu toe op­ge­pakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.