Spel­re­gels voor deel­na­me ru­briek

Metro Holland (Holland) - - In The Nieuws -

De con­su­ment in kwes­tie moet eerst zelf zijn / haar best ge­daan heb­ben om een klacht op­ge­lost te krij­gen. Een klacht moet re­ëel zijn. Bij pu­bli­ca­tie wor­den con­su­men­ten met naam en woon­plaats ver­meld. Ook de be­drij­ven in kwes­tie wor­den im­mers bij naam ge­noemd. Spon­ta­ne Plui­men voor be­drij­ven zijn van har­te wel­kom. Mits niet af­kom­stig van de PR-af­de­ling van dat be­drijf. Ge­zien de klach­ten­stroom is het niet mo­ge­lijk om el­ke klacht in be­han­de­ling te ne­men. Bij se­lec­tie van je klacht, krijg je daar bin­nen een week be­richt van.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.