DE APATHISCHE LEN­TE

Metro Holland (Holland) - - In The Nieuws -

Daar sta je dan. „Trek je wel wat net­te­re kle­ren aan, want er zijn vast ca­me­ra’s bij”, zei je vrouw nog te­gen je tij­dens het eten, maar een de­mon­stra­tie is geen mo­de­show, dacht je. Dus je draagt een com­for­ta­be­le broek met knie­zak­ken en je hebt een pa­ra­plu mee­ge­no­men. Je zoon staat naast je. Hij schreeuwt „DAAR MOET EEN PIE­MEL IN!” in de rich­ting van een ros­si­ge po­li­tie­agen­te. Je bent nog nooit zo trots op hem ge­weest, want daar moet in­der­daad een pie­mel in. Mis­schien moe­ten er zelfs twee pie­mels in, want la­ten we even heel eer­lijk zijn, dat is de re­den waar­om God de vrouw schiep. Een vrouw is in fei­te niets meer dan een la voor pie­mels. Een warm­zach- te op­berg­plek voor bun­ge­lend man­nen­vlees. Het staat ook ge­woon in de bij­bel. „Gij zult niet be­ge­ren uws naas­ten huis, gij zult niet be­ge­ren uws naas­ten vrouw, maar op zich kan er wel al­tijd een pie­mel in.”

De sfeer wordt grim­mi­ger. Een po­li­tie­hond blaft naar je, je zoon ziet dit en schreeuwt „DAAR MOET EEN PIE­MEL IN!” te­gen de Me­chel­se her- der. En dan grijp je in, want zo heb je hem niet op­ge­voed. Je geeft hem een tik met je pa­ra­plu en eist dat hij sor­ry te­gen de po­li­tie­hond zegt. Ooit had­den jul­lie na­me­lijk ook een hond. Je­zus, wat hiel­den jul­lie van die mal­le Gib­son. Gib­son was een iet­wat val­se bou­vier die het heer­lijk vond om op de wenk­brau­wen van klei­ne kin­de­ren te kau­wen. Gib­son leeft al ja­ren niet meer, maar va­der en zoon heb­ben al­le­bei een por­tret van de hond op de bo­ven­rug la­ten ta­toe­ë­ren. De zoon zegt sor­ry te­gen de po­li­tie­hond en tien tel­len la­ter gooit hij een fiet­sen­rek naar een po­li­tie­agent. De re­vo­lu­tie ving aan met het wer­pen van een fiet­sen­rek. Le­ge ogen en hol­le woe­de. De Ara­bi­sche len­te was leuk en aar­dig, maar de­ze week be­gon de apathische len­te in Gel­der­mal­sen.

Kijk ze nou staan. De­ze man­nen ma­ken het ver­schil. Dit zijn de ech­te vrij­heids­strij­ders en jij hoort er ge­woon bij. Met je pa­ra­plu en je knie­zak­ken. En kijk eens naar je zoon, hij gooit een bier­fles­je naar de po­li­tie, wat een held­haf­tig­heid. De ver­zets­strij­ders in de Twee­deWe­reld­oor­log had­den veel van jul­lie kun­nen le­ren. Kijk jul­lie eens gaan. Com­pleet zon­der angst als een soort ka­mi­ka­ze­pau­pers. Be­dankt, jon­gens. Voor het red­den van dit land. Het bui­ten­land­se ge­vaar komt uit al­le hoe­ken en ga­ten en dank­zij jul­lie we­ten we pre­cies wat we met de­ze hoe­ken en ga­ten moe­ten doen. Daar moe­ten pie­mels in. Heel veel pie­mels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.