Gra­tis tas­jes kos­ten 58 eu­ro per jaar

Zo’n 58 eu­ro per jaar gaat het je jaar­lijks kos­ten als je voor al­le gra­tis tas­jes die je nu krijgt, de richt­prijs van 25 eu­ro­cent gaat be­ta­len. Van­af 1 ja­nu­a­ri geldt een ver­bod op de uit­gif­te van gra­tis plas­tic tas­sen door win­ke­liers.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - AN­NE- FLEUR PEL

Al­leen de kerst­in­ko­pen ver­dwij­nen er nog in, maar daar­na is het ge­beurd: van­af 1 ja­nu­a­ri geldt een ver­bod op de uit­gif­te van gra­tis plas­tic tas­sen door win­ke­liers. 26 mil­joen ki­lo aan plas­tic tas­jes gooi­en Ne­der­lan­ders jaar­lijks weg. Dat mag wel een ons­je min­der vindt het Eu- ro­pees Par­le­ment, dat wil dat heel Eu­ro­pa de hoe­veel­heid plas­tic ver­min­dert. Een Ne­der­lan­der gooit ie­der jaar 1,4 tot 1,6 ki­lo aan plas­tic tas­sen bij het ge­schei­den plas­tic- en res­taf­val. Mi­li­eu Cen­traal schat dat men­sen ge­mid­deld per week vier tot vijf plas­tic tas­sen ge­brui­ken.

„Dat zijn per jaar ruim 230 plas­tic tas­sen die vaak maar een­ma­lig wor­den ge­bruikt”, al­dus de or­ga­ni­sa­tie die ad­vi­seert over ener­gie en mi­li­eu. „Dit is bij­na 4 mil­jard tas­jes per jaar voor heel Ne­der­land.”

Zo’n 58 eu­ro per jaar gaat het jaar­lijks kos­ten als men­sen voor al­le gra­tis tas­jes die ze nu krij­gen de richt­prijs van 25 eu­ro­cent die de over­heid geeft, zou­den gaan be­ta­len. De win­ke­lier mag uit­ein­de­lijk zelf be­pa­len hoe­veel een tas­je kost. „Uit een proef van het Ken­nis­in­sti­tuut Duur­zaam Ver­pak­ken blijkt dat als con­su­men­ten moe­ten be­ta­len het ge­bruik met 48 tot 77 pro­cent kan ver­min­de­ren”, al­dus Mi­li­eu Cen­traal.

/ RO­BIN VAN LONK­HUIJ­SEN | ANP

Het Eu­ro­pees Par­le­ment wil dat heel Eu­ro­pa de hoe­veel­heid plas­tic ver­min­dert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.