Vrouw vindt man die ma­tig drinkt sexy­er

Metro Holland (Holland) - - In Het Nieuws -

Al­co­hol. Durf jij al­leen op een vrouw af te stap­pen met een bier­tje te­veel ach­ter de kie­zen? Dat is niet zo’n heel goed idee, blijkt uit on­der­zoek. Voor al­le man­nen die zich graag wat moed in­drin­ken om vrou­wen te ver­sie­ren, geldt het drin­gen­de ad­vies, drink niet te veel!

Want waar veel man­nen den­ken dat ze meer kans ma­ken bij het an­de­re ge­slacht om­dat er een flin­ke slok in zit en ze dan meer dur­ven, zien vrou­wen lie­ver een vent die ge­ma­tigd drinkt.

Op­val­lend is dat man­nen zich­zelf vaak ze­ker­der voe­len als ze veel drank op heb­ben, ter­wijl 82 pro­cent van de vrou­wen een man die ma­tig drinkt juist zelf­ver­ze­ker­der vin­den, blijkt uit on­der­zoek van het­test­pa­nel.nl en Hei­ne­ken.

Ver­der zien de vrou­wen man­nen als sexy­er (81 pro­cent) en in­tel­li­gen­ter (77 pro­cent) als ze wei­nig ge­dron­ken heb­ben.

Vol­gens de on­der­zoe­kers geeft 85 pro­cent van de vrou­wen aan dat ze de voor­keur ge- ven aan een man die met ma­te drinkt. Ster­ker; een man die te veel drinkt wordt ge­zien als dom en ie­mand die zijn gren­zen niet kent.

Vol­gens de vrou­wen zijn de man­nen dan na­me­lijk meer ont­span­nen en los­ser, maar nog steeds ver­ant­woor­de­lijk en ver­stan­dig en heb­ben zij het ge­voel dat de man weet wat hij wil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.