Een foto van je le­ven

Metro Holland (Holland) - - In Het Nieuws -

Wat in­spi­reer­de je tot dit pro­ject? De­ze foto’s zijn ei­gen­lijk een soort archeologie van de toe­komst. On­ze in­ter­ac­tie met din­gen was iets dat ik vast moest leg­gen. We heb­ben al­tijd veel ge­leerd van vroe­ge­re be­scha­vin­gen door hun spul­len te be­stu­de­ren. Hun be­zit­tin­gen, werk­tui­gen, kle­ding, boe­ken en kunst­wer­ken heb­ben ons dui­de­lijk ge­maakt wat voor soort werk men­sen des­tijds de­den, wat ze aten, hoe ze op­groei­den en hoe ze zich­zelf uit­druk­ten. Ik hoop dat de­ze foto’s dat­zelf­de dui­de­lijk ma­ken over on­ze maat­schap­pij. Hoe re­a­geer­den de deel­ne­mers aan dit pro­ject? Veel van de men­sen die ik vroeg om mee te doen, raak­ten be­wus­ter van hun ge­drag, de din­gen die ze aan­raak­ten zet­ten hen aan het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.