Hand­bal­sters ste­len har­ten

De Ne­der­land­se hand­bal­sters heb­ben een his­to­risch we­reld­kam­pi­oen­schap niet kun­nen be­kro­nen met de we­reld­ti­tel. Groot­macht Noor­we­gen was gis­te­ren in de fi­na­le veel te sterk en won met dui­de­lij­ke cij­fers: 31-23. De Noor­se ploeg bleek een on­neem­ba­re ves­ting.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - / JO­NA­THAN NACKSTRAND | AFP

Ver­geet de zwem­sters. Ver­geet de vol­ley­bal­da­mes. Ver­geet de hoc­key­sters. Ver­geet zelfs even Daf­ne Schip­pers. Het zijn de Ne­der­land­se hand­bal­vrou­wen die nu de sport­har­ten snel­ler la­ten klop­pen. Met hun for­mi­da­be­le op­tre­den tij­dens het WK in De­n­e­mar­ken hiel­den ze een groot deel van het land in hun greep. De ul­tie­me be­kro­ning bleef ech­ter uit, want Noor­we­gen was in de fi­na­le veel te sterk.

Tij­dens de groeps­fa­se had­den nog maar wei­nig men­sen in de ga­ten dat er über­haupt een WK Handbal aan de gang was. Het is ten­slot­te al­tijd een klei­ne sport ge­weest in Ne­der­land. Als je op straat tien men­sen vroeg om drie na­men van in­ter­na­ti­o­nals te noe­men, moest bij­na ie­der­een het ant­woord schul­dig blij­ven.

Maar na het be­rei­ken van de kwart­fi­na­le van het WK groei­de er iets, zo­wel bin­nen de ploeg als bij de Ne­der­land­se sport­lief­heb­bers. Via so­ci­al me­dia nam de hand­bal­bond de vol­gers mee naar de kleed­ka­mer, waar de vrou­wen met een schit­te­rend dans­je het be­ha­len van de laat­ste acht vier­den. Daar­na be­gon­nen steeds meer pro­mi­nen­ten over de ploeg te twit­te­ren. Zelfs in de voet­bal­we­reld raak­ten men­sen als Da­ley Blind, Aad de Mos en Frank en Ro­nald de Boer en­thou­si­ast.

Er onstond een sneeuw­bal­ef­fect, dat door drie fac­to­ren nog eens werd ver­sterkt. Ten eer­ste wa­ren dat na­tuur­lijk de pres­ta­ties, want het Ne­der­lands hand­bal­team was nog nooit ver­der ge­ko­men dan een vijf­de plaats op een WK. Ten twee­de wa­ren de wed­strij­den li­ve te zien voor de 4,1mil­joen tv-abon­nees van Zig­go. Ten der­de maak­ten ver­schil­len­de speel­sters ook bui­ten de lij­nen in­druk.

Neem Esta­va­na Pol­man, die na de sen­sa­ti­o­ne­le winst in de hal­ve fi­na­le te­gen Frank­rijk in de ar­men van Jack van Gel­der sprong, ver­vol­gens de ca­me­ra in keek en ‘fuc­king fi­na­lu­h­h­hh’ riep. Het film­pje werd als een gek ge­deeld op so­ci­al me­dia en ver­schil­len­de nieuws­si­tes maak­ten er een be­richt­je van.

Het is dui­de­lijk dat de speel­sters nau­we­lijks me­dia­trai­ning heb­ben ge­had en tij­dens in­ter­views spon­taan hun zeg­je doen. Zo be­ken­de keep­ster Tess Wes­ter na de hal­ve fi­na­le dat ze bij­na in haar broek had ge­plast van de span­ning.

Wat ook nog een rol speelt in de po­pu­la­ri­teit van de hand­bal­sters is dat ze er goed uit­zien. Wie een kijk­je neemt op Instagram ziet foto’s van speel­sters voor­bij­ko­men die niet zou­den mis­staan in een ma­ga­zi­ne vol mo­del­len. Wat be­treft cir­kel­loop­ster Yvet­te Broch is dat geen gek­ke ge­dach­te, want zij werd in 2008 twee­de tij­dens het tv-pro­gram­ma Hol­land’s Next Top Mo­del. Uit­ein­de­lijk ver­koos ze haar sport bo­ven de cat­walk, want ze was het zat

om slechts op haar ui­ter­lijk be­oor­deeld te wor­den.

En daar draai­de het tij­dens het WK ui­ter­aard ook niet om. Wat Oran­je liet zien was vaak fe­no­me­naal. Met Ny­c­ke Groot als groot­ste uit­blin­ker. Ze nam het com­ple­te team op sleep­touw en had zo nu en dan een weer­ga­loos hoog­stand­je in pet­to. Groot ver­stuur­de de ene na de an­de­re ‘no look pass’ en ze was in het veld en tij­dens de ti­me outs het ver­leng­stuk van bonds­coach Henk Groe­ner. Een soort krui­sing van Ro­nal­din­ho en Ar­jen Rob­ben dus, maar dan in een sport­hal. Niet gek dat de men­sen die nooit eer­der naar handbal ke­ken de af­ge­lo­pen week za­ten te wa­ter­tan­den voor de buis.

/ AFP

On­danks de te­leur­stel­len­de fi­na­le kun­nen de handbaldames met recht trots zijn op hun his­to­ri­sche zil­ve­ren me­dail­le op het WK.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.