RIP GRA­TIS WEGWERPTAS

Metro Holland (Holland) - - Nieuws -

De laat­ste da­gen van de gra­tis plas­tic zak zijn aan­ge­bro­ken. Van­af vol­gend jaar moe­ten we dok­ken voor een draag­tas­je in de win­kel, bij de af­haal­chi­nees en op de markt. Ik wil­de eerst een in me­mo­ri­am schrij­ven voor de wegwerptas die ja­ren­lang kos­te­loos mijn lood­zwa­re bood­schap­pen en lek­ken­de bak­jes foe­yong­hai moest dra­gen. Maar om­dat de­cem­ber spel­le­tjes­tijd is, heb ik be­slo­ten er een qui­zje van te ma­ken. Mi­li­eu Cen­traal schat dat Ne­der­land­se con­su­men­ten bij­na 4 mil­jard tas­jes per jaar ver­brui­ken. Maar hoe­lang ge­brui­ken we zo’n zak ge­mid­deld? A) 12 tot 20 mi­nu­ten B) 20 mi­nu­ten tot 60 mi­nu­ten C) 60 mi­nu­ten tot 120 mi­nu­ten Het goe­de ant­woord is A. Hoe­lang duurt het voor die plas­tic tas weer is af­ge­bro­ken? A) 20 jaar B) 200 jaar C) Hij wordt nooit af­ge­bro­ken. Het goe­de ant­woord is C. Het plas­tic ver­brok­kelt lang­zaam in klei­ne deel­tjes. Maar waar komt al dat plas­tic dan uit­ein­de­lijk te­recht? A) In de mond van een zwan­ge­re zee­schild­pad B) In de maag van een Noord­se storm­vo­gel C) In de dar­men van een ba­by­al­ba­tros Al­le drie de ant­woor­den zijn goed. Wel­ke van de­ze drie stel­lin­gen is juist? A) Die­ren kun­nen ver­strikt ra­ken in de plas­tic zak­ken en stik­ken B) Plas­tic kan de vis­vangst ver­ont­rei­ni­gen C) Die­ren kun­nen ver­hon­ge­ren als zij plas­tic in­slik­ken, om­dat hun ma­gen dan vol ra­ken. Al­le drie de ant­woor­den zijn goed. Staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma van Mi­li­eu maak­te af­ge­lo­pen week dan ook be­kend: A) Per­soon­lijk te gaan mys­te­rie­shop­pen bij Chi­ne­se res­tau­rants om te con­tro­le­ren of het ver­bod wordt na­ge­leefd. B) Spe­ci­a­le in­spec­teurs te gaan in­stel­len die in­cog­ni­to met een gleuf­hoed de mark­ten af­strui­nen op zoek naar over­tre­den­de markt­koop­man­nen. C) Het ver­bod te­rug­hou­dend te gaan hand­ha­ven. Het goe­de ant­woord is C. Over­tre­ders krij­gen eerst een waar­schu­wing. Had je al­le ant­woor­den goed, dan krijg je een jaar lang gra­tis plas­tic zak­ken. An­ders trou­wens ook. Want van een ver­bod dat half­slach­tig wordt ge­hand­haafd, komt vast niet veel te­recht. Dan wil ik al­leen nog de zee­schild­pad, storm­vo­gel en al­ba­tros een fijn (laat­ste) kerst­maal wen­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.