IS ZWAKT AF: MAAR DANK­ZIJ WIE?

Metro Holland (Holland) - - Front Page - RENS OVING @RensO­ving rens.oving@me­tro­nieuws.nl

Ramp­jaar. Isla­mi­ti­sche Staat (IS) heeft een be­lab­berd jaar ach­ter de rug. Sinds ja­nu­a­ri is het zelf­be­noem­de Ka­li­faat bij­na 15 pro­cent van zijn ter­ri­to­ri­um ver­lo­ren. De ter­reur­groep vecht in Sy­rië en Irak te­gen vijf ver­schil­len­de te­gen­stan­ders. Wie won­nen er dit jaar wel en wie niet?

1 Iraak­se Koer­den

De be­lang­rijk­ste over­win­ning van dit jaar werd ge­boekt door de Koer­den in Irak. In no­vem­ber kre­gen zij de stra­te­gisch ge­le­gen stad Sin­jar in han­den. Hier­mee werd de be­lang­rijk­ste weg tus­sen IS-bol­wer­ken Mo­sul en Raq­qa door­kruist.

2 Iraaks re­ge­rings­le­ger

Het Iraak­se le­ger wist met hulp van Sjii­ti­sche mi­li­ties in april de stad Tikrit te ver­o­ve­ren. Een maand la­ter viel even ver­der­op Ra­ma­di in han­den van IS, maar na maan­den vech­ten is die stad nu om­sin­geld door de Irake­zen. Gis­te­ren be­gon­nen de Iraak­se troe­pen een groot of­fen­sief om ook het cen­trum van de stad te ver­o­ve­ren. 3 Sy­ri­sche Koer­den De Koer­den in het noor­den van Sy­rië wis­ten het mees­te grond­ge­bied te ver­o­ve­ren. Het groot­ste ge­deel­te van het noor­den van het land, het deel dat zij als Koer­dis­tan be­schou­wen, viel in han­den van de Koer­di­sche troe­pen. On­der an­de­re de zwaar­be­voch­ten stad Ko­ba­ne, aan de Turk­se grens, ging voor IS ver­lo­ren. 4 Sy­ri­sche re­bel­len De Sy­ri­sche re­bel­len heb­ben het voor­al rond Alep­po aan de stok met IS. Daar wist IS wel en­ke­le ze­ges te boe­ken. De Sy­ri­sche re­bel­len maak­ten dat voor zich­zelf deels weer goed door ge­bie­den op het Sy­ri­sche re­ge­rings­le­ger van pre­si­dent Bas­har al-As­sad te ver­o­ve­ren. 5 Sy­risch re­ge­rings­le­ger De Sy­ri­sche pre­si­dent As­sad heeft IS no­dig om in Eu­ro­pa en de Ver­e­nig­de Sta­ten steun los te krij­gen voor zijn ge­weld­da- di­ge re­gime. Hij heeft daar­om geen groot be­lang om IS te ver­slaan. Dat kwam hem dit jaar duur te staan want IS-strij­ders wis­ten hun groot­ste ze­ge te­gen het Sy­ri­sche re­ge­rings­le­ger te boe­ken. Voor­al de in­na­me van de stad Pal­my­ra was een be­lang­rij­ke slag.

Naast de vijf par­tij­en op de grond doen ver­schil­len­de lan­den van­uit de lucht ook een be­lang­rijk duit in het zak­je. De bom­bar­de­men­ten van de wes­ter­se co­a­li­tie wer­den de­ze herfst op­ge­voerd en ook Rus­land en Tur­kije meng­den zich in de lucht­oor­log.

Met zo­veel te­gen­stan­ders lijkt het bij­na een won­der dat het ka­li­faat nog steeds be­staat. Maar vol­gens de Ame­ri­kaan­se Mid­den-Oos­ten­spe­ci­a­list Mi­chael Knights van hetWas­hing­ton In­sti­tu­te for Near East Po­li­cy, is dat goed te ver­kla­ren. Voor al­le strij­den­de par­tij­en is het ver­slaan van IS niet het be­lang­rijk­ste doel.

De Koer­den zijn voor­al be­zig met con­tro­le­ren van hun ei­gen ge­bied. As­sad en de Sy­ri­sche op­stan­de­lin­gen pro­be­ren el­kaar zo­veel mo­ge­lijk te be­strij- den. En in Irak slui­mert het con­flict tus­sen sji­ie­ten en de soen­ni­ti­sche min­der­heid.

Niet de strijd te­gen IS, maar de oor­log die volgt als IS ver­sla­gen is, dat is waar zij zich op voor­be­rei­den, schrijft Knights. Dat IS nog niet ver­sla­gen is heeft daar­om meer te ma­ken met wis­se­len­de be­lan­gen dan met de mi­li­tai­re kracht van de ter­reur­groep.

/AFP

Araak­se Een lid van de Iraak­se con­tra­ter­ro­ris­me- een­heid be­waakt de gren­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.