Dj tus­sen ted­dy­be­ren en bad boys

Metro Holland (Holland) - - Front Page - MA­RIO WIS­SE @Ma­ri­o_Wis­se m.wis­se@tmg.nl

De Pa­rij­se dj en pro­du­cer Mar­tin Sol­veig (39) – ech­te naam Mar­tin Pi­can­det - scoor­de hits met In­toxi­ca­ted en Hel­lo, dat een paar jaar te­rug uit­groei­de tot een Gla­zen Huis-an­them.

Blije mu­ziek

Slech­te shows be­staan niet. Als een op­tre­den niet goed is, be­te­kent het dat ik mijn werk niet goed doe. Als ik voor op fes­ti­vals of in gro­te za­len draai, giert de adre­na­li­ne door mijn lijf. Als ik het pu­bliek dan he­le­maal in mijn mu­ziek zie op­gaan, voelt dat als een be­lo­ning voor al­les wat ik er­in heb ge­stopt. Mu­ziek is mijn le­ven. Het is al­les. Ik maak blije mu­ziek. Ik ben een vro­lijk ty­pe en dat hoor je te­rug in mijn mu­ziek. Het is ener­giek en dans­baar.

Mu­ziek­jaar 2015

De be­lang­rijk­ste track van 2015 was voor mij How Deep Is Your

Lo­ve van Cal­vin Har­ris, een fan­tas-tisch lied­je. Chun­ky van For­mat:B en Rum­ble van KDA vond ik ook erg goed. Ik luis­ter naar al­les, van klas­sie­ke ba­rok tot in­dierock, hip­hop en Afri­kaan­se mu­ziek. Een van mijn laat­ste ont­dek­kin­gen is Mu­ra Ma­sa: heel in­te­res­san­te en fris­se mu­ziek. Geen dan­ce, het is meer iets voor in de au­to of de slaap­ka­mer.

Ne­der­land­se col­le­ga’s

’Als je uit Ne­der­land komt heb je de helft van de weg af­ge­legd om ster-dj te wor­den’, tweet­te ie­mand laatst. Zit wat in. Ja, ik haat jul­lie, ha­ha. Nee hoor, er is geen haat en nijd in de dan­ce­we­reld. De dj-we­reld is er een van ted­dy­be­ren. Na­tuur­lijk zijn er een paar bad boys, maar ook van hen hou­den we. Dat heeft met ons dna te ma­ken: dj’s zijn po­si­tief in­ge­stel­de men­sen die de men­sen een lach op hun ge­zicht wil­len be­zor­gen.

Aan­sla­gen Pa­rijs

Wat er in Pa­rijs is ge­beurd is een shock voor de he­le de­mo­cra­ti­sche we­reld. Er moe­ten din­gen ver­an­de­ren, maar dat is in­ge­wik­keld en gaat heel lang du­ren. Wij, de men­sen die het ge­luk heb­ben ge­had in een land als Frank­rijk of Ne­der­land te zijn ge­bo­ren, moe­ten daar al­le­maal een steen­tje aan bij­dra­gen. Hoe? Door lief­de, geld en al­les wat­we­heb­ben te de­len zo­dat de­ge­nen aan de an­de­re kant zich min­der ge­frus­treerd voe­len. Nee, op­tre­den is niet las­ti­ger ge­wor­den. Ie­der­een denkt nu dat con­cert­za­len ge­vaar­lijk zijn, maar zo denk ik niet.

Hij was de man ach­ter het Gla­zen Huis-an­them van 2010. De Fran­se dj Mar­tin Sol­veig spreekt met Me­tro over het bij­na voor­bije jaar in dan­ce en de aan­sla­gen in zijn Pa­rijs.

Mar­tin Sol­veig: Mu­ziek is mijn le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.