Stro­per schiet stie­kem dank­zij rotjes

Metro Holland (Holland) - - Front Page - AN­NE- FLEUR PEL @An­neFleurPel an­ne.fleur.pel@me­tro­nieuws.nl

De il­le­ga­le jacht be­leeft mo­men­teel haar piek. Het voor­tij­dig af­ge­scho­ten vuur­werk mas­keert de ge­weer­scho­ten en wild prijkt op me­nig kerst­me­nu. Bos­wach­ters voe­ren da­ge­lijks con­tro­le­ac­ties uit, maar ko­men han­den te­kort.

Wild. Stro­pers kun­nen rond de jaar­wis­se­ling on­ge­stoord hun gang gaan door knal­lend vuur­werk. De il­le­ga­le jacht be­leeft de­ze da­gen haar piek. Het voor­tij­dig af­ge­scho­ten vuur­werk mas­keert de ge­weer­scho­ten en wild prijkt op me­nig kerst­me­nu. Bos­wach­ters voe­ren mo­men­teel da­ge­lijks con­tro­le­ac­ties uit, maar ko­men han­den te­kort.

In het werk­ge­bied van bos­wach­ter Ger Ver­woerd, de Noord-Ve­lu­we in Gel­der­land, is het aan­tal in­ci­den­ten van il­le­ga­le stro­pe­rij in het af­ge­lo­pen jaar ver­dub­beld naar 120. „Ik sluit niet uit dat dit voor an­de­re ge­bie­den ook geldt”, zegtVer­woerd. „Door be­zui­ni­gin­gen neemt het aan­tal bos­wach­ters steeds meer af, maar het aan­tal mel­din­gen van stro­pe­rij blijft ge­lijk of neemt zelfs toe.”

Het wildaan­bod in Ne­der­land vol­doet bij lan­ge na niet aan de vraag. Zo’n 15 pro­cent van het be­schik­ba­re wild komt uit ge­re­gle­men­teer­de jacht, de rest uit het bui­ten­land of wild­farms, weet Ver­woerd. Rond Kerst­mis en Oud en Nieuw viert de il­le­ga­le jacht dan ook hoog­tij. De ja­gers ver­ko­pen hun vlees aan hun di­rec­te om­ge­ving, maar ook aan res­tau­rants. „De­wild­con­sump­tie piekt nu en daar­mee de stro­pe­rij. Als je een diep­vries vol­schiet, kun je dat het best met kerst doen.”

Een lu­cra­tie­ve bu­si­ness. Vol­gens Ver­woerd le­vert een ge­scho­ten edel­hert wel voor 500 eu­ro aan vlees op. „Als je er ie­de­re week een schiet, be­te­kent dat een leuk zak­cent­je.”

Het wordt de ja­gers in de­ze pe­ri­o­de ook een­vou­di­ger ge­maakt. Veel men­sen ho­ren na­me­lijk het ver­schil niet tus­sen het af­ste­ken van vuur­werk en een schot uit een jacht­ge­weer.

Daar­naast is er steeds min­der con­tro­le in de bui­ten­ge­bie­den waar­door ook het neer­leg­gen van wild­klem­men en val­strik­ken on­ge­merkt kan plaats­vin­den, zegt Ver­woerd die ver­bon­den is aan stich­ting Groen­net­werk, een or­ga­ni­sa­tie waar na­tuur­or­ga­ni­sa­ties, ge­meen­ten en po­li­tie sa­men­wer­ken­o­min­ci­den­ten in het bui­ten­ge­bied aan te pak­ken. Be­hal­ve de ver­min­de­ring van het aan­tal bos­wach­ters, laat ook de po­li­tie zich hier min­der zien.

„Ook door de re­or­ga­ni­sa­tie daar”, zegt Ver­woerd. „Het zou ple­zie­rig zijn als de over­heid ge­bieds­be­heer­ders zo­als Na­tuur­mo­nu­men­ten en Staats­bos­be­heer waar de bos­wach­ters in dienst zijn, fi­nan­ci­eel gaan on­der­steu­nen. De re­ke­ning van de aan­pak van stro­pe­rij ligt nu al­leen op het bord­je van pri­va­te par­tij­en. Hier­door heb­ben be­paal­de lie­den zo­als il­le­ga­le ja­gers nu vrij spel.”

‘De re­ke­ning van de aan­pak van stro­pe­rij ligt nu op het bord­je van pri­va­te par­tij­en. Hier­door heb­ben be­paal­de lie­den zo­als il­le­ga­le ja­gers nu vrij spel.’

Ger Ver­woerd

Bos­wach­ter

Voor bos­wach­ters als Ger Ver­woerd is het af­schie­ten van vuur­werk een ex­tra ob­sta­kel in de jacht op il­le­ga­le ja­gers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.