NS zet al het ma­te­ri­aal in te­gen over­vol­le trei­nen

Metro Holland (Holland) - - Nieuws -

NS gaat al haar be­schik­ba­re ma­te­ri­eel in­zet­ten om over­vol­le trei­nen vol­gend jaar en be­gin 2017 te­gen te gaan. Zo wordt de Mat'64, of­te­wel Ape­kop, niet ge­heel uit de rou­la­tie ge­haald en in re­ser­ve ge­hou­den voor sto­rin­gen en wordt niet nood­za­ke­lijk on­der­houd waar kan uit­ge­steld.

De­ze twee maat­re­ge­len bij el­kaar op­ge­teld le­ve­ren ruim 6400 zit- en sta­plaat­sen op. Maar de spoor­ver­voer­der doet meer. Ou­de dub­bel­dek­kers wor­den op­ge­knapt en weer in­ge­zet en in be­paal­de sprin­ters wordt een deel van de eer­ste klas­cou­pés om­ge­bouwd tot twee­de klas.

Ver­der wor­den op en­ke­le druk­ke spit­stra­jec­ten rei­zi­gers ge­hol­pen met bus­sen (2800 ex­tra zit­plaat­sen) en be­te­re reis­in­for­ma­tie over on­der meer reisal­ter­na­tie­ven en druk­ke tra­jec­ten, zo­dat rei­zi­gers meer re­gie over hun reis krij­gen. Soms is er in een trein die een kwar­tier eer­der of la­ter ver­trekt na­me­lijk wel plek.

Dit en meer staat in het plan dat NS dins­dag aan staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu heeft ge­stuurd. De ge­no­men ex­tra maat­re­ge­len zijn vol­gens NS snel in­zet­baar, ef­fec­tief en in te pas­sen bin­nen de dienst­re­ge­ling.

„We zet­ten met de­ze maat­re­ge­len al­les op al­les­om­zo­veel mo­ge­lijk rei­zi­gers een zo goed mo­ge­lij­ke reis te bie­den”, zegt pre­si­dent-di­rec­teur van NS, Ro­ger van Box­tel, die zijn kan­toor­per­so­neel vol­gend jaar bui­ten de spits laat rij­den. „We rij­den in 2016 vol­le bak met al het ma­te­ri­eel dat we heb­ben. Voor­uit­lo­pend op de komst van nieu­we trei­nen wil­len we met ex­tra maat­re­ge­len on­ze rei­zi­gers meer al­ter­na­tie­ven bie­den om de reis naar hun hand te zet­ten.”

Dit al­les kan ech­ter niet voor­ko­men dat het druk is in som­mi­ge spits­trei­nen. Met de maat­re­ge­len wordt het ver­wach­te te­kort te­rug­ge­bracht tot on­ge­veer 1000 tot 4500 zit­en sta­plaat­sen. Af­han­ke­lijk van de pe­ri­o­de komt de ver­voer­der vol­gend jaar 10 tot 45 rij­tui­gen te kort, on­der meer door het weg­val­len van de Fy­ra.

NStrekt in to­taal 8,5 mil­joen eu­ro uit voor de ex­tra maat­re­ge­len.

‘We zet­ten met de­ze maat­re­ge­len al­les op al­les om zo­veel mo­ge­lijk rei­zi­gers een zo goed mo­ge­lij­ke reis te bie­den.’

Ro­ger van Box­tel

Pre­si­dent- di­rec­teur NS

/ANP

Gaan we in 2016 nog meer over­vol­le trei­nen zien of valt dat mee?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.