‘Qa­tar was brug te ver’

Metro Holland (Holland) - - Sport - JEROEN HAVERKORT @je­roen­ha­ver­kort j.haverkort@tmg.nl

FI­FA. „Sepp Blat­ter werd te heb­be­rig. De keu­ze om een WK in Qa­tar te hou­den deed bij ie­der­een de alarmbellen rin­ke­len.” Blat­ter is nu weg. Maar kan het WK Qa­tar wor­den af­ge­no­men? Met ver­ba­zing en woe­de re­a­geer­de de voet­bal­le­rij op 2 de­cem­ber 2010 op het be­sluit van de we­reld­voet­bal­bond FI­FA om het WK Voet­bal van 2022 in Qa­tar te hou­den. Een land zo groot als de pro­vin­cie Utrecht, waar het kwik in de zo­mer mak­ke­lijk de veer­tig gra­den aan­tikt, waar de men­sen­rech­ten met han­den en voe­ten wor­den ge­tre­den en een land ook zon­der voet­bal­his­to­rie. Het eni­ge wat Qa­tar wel heeft, is geld in over­vloed.

„Sepp Blat­ter werd te heb­be­rig” zegt de Schot­se on­der- zoeks­jour­na­list And­rew Jen­nings dan ook. „De keu­ze om een WK in Qa­tar te hou­den deed bij ie­der­een de alarmbellen rin­ke­len en heeft al­les in een stroom­ver­snel­ling ge­bracht. Blat­ter en zijn vriend­jes dach­ten dat ze on­aan­tast­baar wa­ren. En als je dat denkt, dan denk je dat je al­les kan ma­ken.”

Niet al­leen wek­te de keu­ze ver­ont­waar­di­ging op, maar ook de pro­ce­du­re. „Nor­maal ge­spro­ken werd er al­tijd één WK toe­ge­we­zen, het eerst­vol­gen­de. Nu wer­den er op­eens twee toer­nooi­en toe­ge­kend. Qa­tar werd er let­ter­lijk door­heen ge­drukt.”

Jen­nings durft niet te zeg­gen of Blat­ter nu nog steeds FI­FA-voor­zit­ter was ge­weest als hetWK­van 2022 niet naar Qa­tar was ge­gaan. „Dat wordt nu wel ge­roe­pen, maar ver­geet niet dat de FBI al in 2009 be­zig was­met hun on­der­zoek. Dat is dus ruim een jaar voor de toe­ken­ning aan Rus­land enQa­tar. Blat­ter zou denk ik hoe dan ook ten val zijn ge­bracht, maar waar­schijn­lijk is dat nu wel eer­der ge­beurd.”

De me­dia speel­de hier­in een gro­te rol, al­dus Jen­nings. „Lan­ge tijd zag je bij voet­bal­jour­na­lis­ten het­zelf­de pa­troon als bij wie­ler­jour­na­lis­ten tij­dens de Tour. Waar zij geen vraag­te­kens durf­den te zet­ten bij do­ping­ge­bruik in het pe­lo­ton, de­den voet­bal­jour­na­lis­ten dat niet over cor­rup­tie bij de FI­FA. Ie­der­een ver­moed­de wel iets, maar hield zijn mond dicht om maar bij het cir­cus te kun­nen blij­ven ho­ren.”

Het feit dat En­ge­land in de ra­ce was voor het WK 2018, maar dat het – vol­gens in­si­ders bes­te bid – maar twee stem­men kreeg, waar­door het als eer­ste af viel, deed de En- gel­se me­dia op­ve­ren. „Sa­men met de FA werd er nu écht stel­ling ge­no­men. Iets wat daar­voor nooit ge­beur­de, ook om­dat En­ge­land graag het WK wil­de or­ga­ni­se­ren. Toen dui­de­lijk werd dat dit met de­ze FI­FA-be­stuur­ders niet zou ge­beu­ren, wer­den de pen­nen ge­sle­pen.”

Nu zijn we vijf jaar en tal van aan­hou­din­gen ver­der, Blat­ter en Mi­chel Pla­ti­ni zijn ge­schorst. Maar kan het WK nu ook van Qa­tar wor­den af­ge­no­men? „Dat zou mooi zijn, maar ik acht de kans zeer klein”, zegt sport­mar­ke­teer Frank van denWall Ba­ke. „Qa­tar zou met claims ko­men die niet te be­ta­len zul­len zijn voor de FI­FA. Dan heb ik het over mil­jar­den. Dat zou het ei­gen ver­mo­gen van de FI­FA te erg aan­tas­ten. Ver­geet ook niet dat veel spon­so­ren nu weg zijn ge­lo­pen. De FI­FA zal wat zui­ni­ger aan moe­ten doen.”

Naast het feit dat het de FI­FA te veel kost als het zou be­slui­tenQa­tar hetWK af te pak­ken, zou de we­reld­voet­bal-

bond vol­gens Van denWall Ba­ke ju­ri­disch ook niet sterk staan. „Ie­der­een lijkt nu wel cor­rupt bin­nen de FI­FA en er zijn veel men­sen aan­ge­hou­den, maar ver­geet niet dat die men­sen toen­ter­tijd ge­woon in func­tie wa­ren. De eni­ge kans om­hetWK­van Qa­tar af te pak- ken is dat je met kei­hard be­wijs moet ko­men dat ze het WK heb­ben ge­kocht, maar dat is bij­na on­mo­ge­lijk. Nee, we zit­ten dan ook aan dit WK vast he­laas. Het eni­ge voor­deel is dat de toe­ken­ning van het WK in Qa­tar een la­wi­ne heeft ver­oor­zaakt die uit­ein­de­lijk heeft ge­leid tot de val van Blat­ter en dat er nu ho­pe­lijk een gro­te schoon­maak zal plaats­vin­den bin­nen de FI­FA.”

/ PATRICK B. KRAEMER | EPA

Sepp Blat­ter werd te heb­be­rig en dat leid­de tot zijn val.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.