Komt er echt nacht­vorst na tro­pen­weer?

Metro Holland (Holland) - - News - ME­TRO nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Het was de­ze week nog bloed­heet, maar met de in­tre­de van de me­te­o­ro­lo­gi­sche herfst lijkt ook de nacht­vorst aan­staan­de. Vol­gens Weer­pla­za zul­len de maxi­ma­le tem­pe­ra­tu­ren over­dag op nor­ma­le waar­den lig­gen, maar ’s nachts wordt het koud. Heel koud. En al snel ook.

Het zou zelfs zo kun­nen zijn dat je ‘s och­tends een keer je rui­ten moet krab­ben. De ko­men­de da­gen be­vin­den we ons na­me­lijk in een ma­ri­tiem po­lai­re lucht, een kou­de lucht die af­kom­stig is uit de pool­stre­ken. Voor­al in het die­pe bin­nen­land kan dat ’s nachts tot la­ge tem­pe­ra­tu­ren lei­den.

Nor­maal ligt de nacht­tem­pe­ra­tuur rond de­ze tijd van het jaar op zo’n 12 gra­den, maar de ko­men­de nach­ten zul­len de mi­ni­ma op on­ge­veer 5 of 6 gra­den lig­gen. In de nacht van za­ter­dag op zon­dag wordt het nóg kou­der en kan het lo­kaal zelfs een klein beet­je vrie­zen. Dat is niet be­paald nor­maal voor de tijd van het jaar. De eer­ste grond­vorst komt nor­maal ge­spro­ken pas rond half sep­tem­ber.

Geen pret­tig voor­uit­zicht dus. Als is het nog al­ler­minst ze­ker dat je zon­dag­och­tend daad­wer­ke­lijk je krab­ber te­voor­schijn moet ha­len. Zo zijn wei­nig wind, zo min mo­ge­lijk mist en een heel hel­de­re lucht en­ke­le ver­eis­ten om het daad­wer­ke­lijk tot nacht­vorst te la­ten ko­men.

We be­ge­ven ons dus mo­ge­lijk op glad ijs door te mel­den dat het gaat vrie­zen. Het is even af­wach­ten. Maar het mo­ge dui­de­lijk zijn dat je de ko­men­de nach­ten niet meer zon­der jas naar bui­ten kunt. He­laas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.