Ging Ruud Gul­lit over de schreef met zijn vi­deo?

Metro Holland (Holland) - - Front Page - SAN­DER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Ruud Gul­lit ver­ras­te zon­dag­avond, na de 3-1 over­win­ning van het Ne­der­lands elf­tal op Bul­ga­rije, bonds­coach Dick Ad­vo­caat en veel Oran­je-fans met een op­val­len­de vi­deo die hij had ge­maakt in de kleed­ka­mer.

In het film­pje noem­de Gul­lit het po­ve­re du­el van Oran­je een ‘fan­tas­tic ga­me’ na­dat hij eerst de spe­lers en daar­na zich­zelf film­de. Dit schoot veel voet­bal­lief­heb­bers in het ver­keer­de keel­gat. Ook Ad­vo­caat was niet blij met de beel­den uit de kleed­ka­mer en kon aan­van­ke­lijk nau­we­lijks ge­lo­ven dat zijn as­sis­tent ver­ant­woor­de­lijk was voor het film­pje. Gis­te­ren spra­ken Ad­vo­caat en Gul­lit met el­kaar en via een sta­te­ment maak­te de KNVB dui­de­lijk dat de kou uit de lucht is tus­sen de bonds­coach en zijn as­sis­tent.

„Na­tuur­lijk zeg­gen ze dat”, re­a­geert schrij­ver en sport­jour­na­list Da­vid Endt. „Ze moe­ten op kor­te ter­mijn ver­der met el­kaar. De lucht mag dan ge­klaard zijn, maar er blijft veel han­gen, hoor. Gul­lit heeft de co­de van de kleed­ka­mer over­tre­den. On­be­grij­pe­lijk. Hij is lid van de tech­ni­sche staf en moet juist wa­ken dat jon­ge spe­lers in hun jeug­dig­heid niet zul­ke fou­ten ma­ken.”

Vol­gens sport­trend­wat­cher Gijs­bregt Brou­wer is de uit­glij­der van Gul­lit ty­pe­rend voor het hui­di­ge Oran­je. „Dit is pre­cies de sta­tus van dit Oran­je. Het kan niet zo zijn dat we zo slecht zijn op het veld en ook nog zo’n slecht be­leid heb­ben. De ac­tie van Gul­lit is een klas­sie­ke so­ci­al me­dia-fout. Heel knul­lig. Het is ook bij­na: hier ben ik, kijk wat tof.”

Endt was bij­na twin­tig jaar team­ma­na­ger bij Ajax en weet hoe be­lang­rijk de kleed­ka­mer voor spe­lers is. „De kleed­ka­mer moet een vei­lig ge­bied zijn voor de spe­lers. Daar moe­ten ze vol­le­dig zich­zelf kun­nen zijn. Dat is een on­ge­schre­ven wet in het voet­bal. Ik vond het film­pje daar­om schrij­nend om te zien. De man is geen zes­tien meer. Het is zo’n on­be­grij­pe­lij­ke ac­tie dat je haast kwa­de wil gaat ver­moe­den. Ie­der­een weet waar de gren­zen lig­gen. Dit gaat zo veel die­per dan al­leen een con­flict tus­sen de bonds­coach en zijn as­sis­tent. De spe­lers we­ten nu ook: ‘Oh, die zit zo in el­kaar’.”

Brou­wer denkt dat Oran­je wel een goe­de so­ci­al me­dia­stra­te­gie kan ge­brui­ken. „Ik kan me voor­stel­len dat zo’n stra­te­gie niet bo­ven­aan het lijst­je stond van Ad­vo­caat toen hij bij Oran­je kwam. Maar dit komt zo on­be­nul­lig over. Of Oran­je heeft op dit mo­ment he­le­maal geen so­ci­al me­dia-stra­te­gie of ze heb­ben de al­ler­slecht­ste stra­te­gie die er be­staat.”

De Bel­gen heb­ben het vol­gens Brou­wer wel goed ge­re­geld. „Zij zijn nu al vier, vijf jaar be­zig om die ploeg echt als de Ro­de Dui­vels neer te zet­ten. En daar doet ie­der­een aan mee. Van de bonds­coach en zijn as­sis­tent tot aan de bonds­me­de­wer­kers op de kan­to­ren. Maar bij Oran­je zijn er zo­veel ver­schil­len­de be­lan­gen, dat nie­mand iets durft te ver­an­de­ren.”

‘De spe­lers we­ten nu ook: ‘Oh, die zit zo in el­kaar’.’ Da­vid Endt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.