Douws­ma vindt lief­de in Spaak

Tim Douws­ma speelt een baan­ren­ner en drugs­koe­rier in on­waar­schijn­lijk ver­haal Spaak. Niet eer­der speel­de de Fries een hoofd­rol in een film.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ERIK JONK e.jonk@tmg.nl

Als je niet wist dat de film waar­ge­beurd is, zou je het mis­schien niet ge­lo­ven. Een ta­lent­vol baan­wiel­ren­ner en te­ge­lij­ker­tijd ge­ni­a­le schei­kun­de­stu­dent ex­pe­ri­men­teert in de ja­ren ze­ven­tig met zelf­ge­maak­te drugs en be­sluit dit naar Scan­di­na­vië te smok­ke­len. Hij wordt met­een in z’n kraag ge­vat en be­landt in een Zweed­se ge­van­ge­nis waar­uit hij ont­snapt. Op de fiets keert hij te­rug naar Ne­der­land en wordt zo’n goe­de baan­ren­ner, dat hij kans maakt op de Olym­pi­sche Spe­len. Ben je er nog? Het wordt nog gek­ker: de­ze sport­man, Paul Rood, krijgt ge­we­tens­wroe­ging. In plaats te ja­gen op een Olym­pi­sche plak, be­sluit hij zijn straf in Zwe­den toch uit te zit­ten. Te­gen­woor­dig heeft Rood een af­kick­kli­niek.

Re­gis­seur Ste­ven de Jong heeft dit gek­ke en vrij on­be­ken­de ver­haal ver­taald tot Spaak. Tim Douws­ma (29) maakt met de hoofd­rol, in de film Luuk Meij­er ge­he­ten, zijn de­buut. Wie met­een roept ‘dat die tv-pre­sen­ta­tor en zan­ger zo no­dig weer wat moet’: Douws­ma heeft een op­lei­ding tot film­ac­teur ge­daan (en als spor­tie­ve­ling ook het CIOS trou­wens). Naast de Fries ma­ken on­der meer ook Jack Wou­ter­se, Sas­kia Eli­se, Ray­mond Thiry (vre­se­lij­ke va­der), Va­le­rie Pos en Aart Staartjes als de wie­ler­coach deel uit van de cast. „Ik had wel wat klei­ne­re rol­len als in

Nieu­we Tij­den ge­speeld, maar Spaak was een bij­zon­de­re er­va­ring voor me. We gin­gen er zó vol in, waan­zin­nig. Ar­tis­tiek ge­zien heeft dit me het meest ge­prik­keld.” Wie de film ziet, snapt dat ‘er vol in­gaan’ wel. Wat voor ca­pri­o­len Douws­ma op de ra­ce­fiets in smal­le Zweed­se straat­jes al­le­maal heeft moe­ten uit­ha­len… Het ge­voel om met je li­chaam op het as­falt te stui­te­ren, is hem nu wel be­kend. „Ik ben er re­de­lijk on­ge­schon­den uit­ge­ko­men. Een won­der.”

„Toe­val­lig is mijn car­ri­è­re met zin­gen en pre­sen­te­ren een heel an­de­re kant op ge­gaan”, zegt Douws­ma. „Maar de wens om weer te ac­te­ren bleef al­tijd. De­ze kans wil­de ik niet la­ten lig­gen. Men­sen zeg­gen wel dat ik me meer op iets moet fo­cus­sen, maar door mijn di­ver­si­teit heb ik zul­ke tof­fe din­gen mo­gen doen.” Met een gro­te lach blikt hij ver­vol­gens te­rug op de pre­sen­ta­tie­klus tij­dens de hul­di­ging van de Oran­je voet­bal­leeu­win­nen. „De smaak heb ik door

Spaak wel te pak­ken. El­ke dag kwam ik met een gro­te glim­lach van de set, ook als ik dan ’s avonds in het the­a­ter nog de mu­si­cal Grea­se moest spe­len.”

Ste­ven de Jong heeft het ver­haal met een road­mo­vie wil­len ver­tel­len. Douws­ma: „Af en toe was het zelfs gu­er­ril­la. In de trein, waar je ei­gen­lijk niet mag fil­men en tij­dens ach­ter­vol­gin­gen in Zwe­den was het ca­me­ra la­ten draai­en en gaan.” Een fa­na­tie­ke wiel­ren­ner is hij niet (‘dat kijk ik’), maar een beet­je moun­tain­bi­ken in de bos­sen doet hij graag. „Er zijn zon­dag­och­ten­den waar­op ik 90, 100 ki­lo­me­ter pak.”

‘What drugs can do you can do bet­ter’ is de on­der­ti­tel en met­een ook de bood­schap van Spaak. In de film gaat de vrien­din van Douws­ma’s per­so­na­ge (Sas­kia Eli­se) vol­le­dig aan ver­do­ven­de mid­de­len ten on­der. De ac­teur vindt de bood­schap pri­ma. „Om­dat het geen ver­ve­lend wij­zend vin­ger­tje is ge­wor­den. Ik heb best wat men­sen naar de klo­ten zien gaan door drugs, maar in mijn in­ner cir­cle heb ik ge­luk­kig geen zwa­re ge­brui­kers. Men­sen die door hard­drugs ver­an­de­ren en in­sta­biel wor­den, daar heb ik niets mee. Zelf ? Nee. Tim Douws­ma komt uit een Fries dorp­je waar al­leen maar heel veel bier werd ge­dron­ken. Toen ik in Am­ster­dam kwam wo­nen moest ik er al aan wen­nen dat er in wc’s ge­rookt wordt.”

En nu? „Er speelt van al­les”, zegt Douws­ma. „Wel weer op af­zon­der­lij­ke ge­bie­den.” Ei­gen­lijk is hij al­leen maar blij dat hij als ‘Fries joch’ al­le­maal prach­ti­ge din­gen mag doen. Hij denkt even na. „Hm, de­ze film heeft me toch wel veel ener­gie ge­ge­ven. Het was mooi om de diep­te eens op te zoe­ken. Als ik van­af nu al­leen maar films zou moe­ten ma­ken en dat mis­schien ook in het bui­ten­land zou mo­gen doen: heel graag. De wer­ke­lijk­heid is ech­ter dat ik bin­nen­kort een nieu­we sin­gle uit­breng, ha­ha.” Spaak draait van­af mor­gen in de bios­coop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.