Bios­coop­je pik­ken in de trein, ja na­tuur­lijk!

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ANNE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

Het gros van de trein­rei­zi­gers heeft na­tuur­lijk het liefst een zit­plaats in de trein, maar an­de­re wen­sen zijn er ook blijkt uit een poll van Metro. Een bios­coop­cou­pé staat met stipt op num­mer 1, en een fit­nesscou­pé en ga­me­cou­pé, daar heb­ben de rei­zi­gers ook wel oren naar.

Mar­leen Kuijf (35) bij­voor­beeld op­teert voor een cou­pé met een loop­band en een fiets. Ze plaatste van haar idee een gif­je op Twit­ter en tag­de NS hie­rin. De spoor­ver­voer­der houdt wel van dit ‘om­den­ken’ zo­als zij het noe­men.

Kuijf wil met de fit­nesscou­pé het rei­zen met het nut­ti­ge com­bi­ne­ren. NS ziet het meer als mo­ge­lijk­he­den voor het be­vor­de­ren van de in­ter­ac­tie bij de rei­zi­gers on­der­ling en het po­si­tief be­ïn­vloe­den van de reis­be­le­ving.

Van­af 21 ok­to­ber in­tro­du­ceert NS dan ook ver­schil­len­de tij­de­lij­ke cou­pés in de trein op het tra­ject tus­sen Am­ster­dam en Eind­ho­ven waar de de Dut­ch De­sign Week plaats­vindt. De­sig­ners heb­ben ver­schil­len­de idee­ën voor cou­pés be­dacht. „Zo is er een mind­ful­nesscou­pé waar men­sen tot rust kun­nen ko­men”, zegt Mar­tijn Ver­haegh van NS.

In een an­de­re cou­pé kun je mee­doen aan een spoor­quiz waar­bij vra­gen voor­bij ko­men over wat je ziet als je uit het raam kijkt, maar ook te­ken­op­dracht­jes. En de leuk­ste is mis­schien wel een cou­pé vol met ver­schil­len­de kus­sens. „Op de loun­ge­bank in de nieu­we trei­nen wordt een wa­ter­kus­sen neer­ge­legd”, gaat Ver­haegh ver­der. „Als ie­mand naast je komt zit­ten, ga je om­hoog wat in­ter­ac­tie tus­sen de rei­zi­gers cre­ëert. Ook is er een surf­kus­sen voor op de grond. Als je er­op staat, word je in gol­ven­de be­we­gin­gen mee­ge­no­men en kun je sur­fen op het rit­me van de trein.”

Het kus­sen op de zit­ting is naast gei­nig ook prak­tisch en ligt in het ver­leng­de van Kuijfs fit­nesscou­pé. Het kus­sen be­weegt door de trein­be­we­gin­gen meer dan wan­neer je op de ge­wo­ne zit­ting zit. Ver­haegh: „Je gaat heen en weer waar­door je je rug- en buik­spie­ren traint.”

NS is wel in voor meer bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten in de trein. De bios­coop­trein waar de mees­te Metro-le­zers op ge­stemd heb­ben, is voor de ver­voer­der dan ook niet on­be­kend. „Tij­dens het In­ter­na­ti­o­nal Film Fes­ti­val Rot­ter­dam (IFFR) reed er een bios­coop­trein rich­ting het event, aan­ge­kleed met ro­de gor­dijn­tjes en pop­corn. We spe­len daar­mee in op zo’n eve­ne­ment. Een soort voor­pro­gram­ma.”

Doel is ech­ter om de idee­ën van de de­sig­ners op ter­mijn ook een meer per­ma­nent ka­rak­ter te ge­ven. „Denk aan mind­full­ness-ses­sies via een app waar­door je ge­ïn­spi­reerd raakt om tot rust te ko­men op weg naar je werk, en op de weg te­rug weer kunt ont­haas­ten. Dit zou in de toe­komst ook met de spoor­quiz kun­nen.”

NAAST EEN ZIT­PLAATS WIL TREINREIZIGER OOK GRAAG EEN BIOS­COOP OF EEN FIT­NESSCOU­PÉ BLIJKT UIT POLL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.