LEGO SCHRAPT 1400 BANEN

Metro Holland (Holland) - - News -

Speel­goed­pro­du­cent Lego schrapt we­reld­wijd 1400 banen, op een to­taal van 18.200. De on­der­ne­ming heeft een te­leur­stel­lend half­jaar ach­ter de rug waar­in de om­zet en winst zijn ge­daald. Nog dit jaar moet de re­or­ga­ni­sa­tie gro­ten­deels zijn af­ge­rond. De nieu­we or­ga­ni­sa­tie moet klei­ner en een­vou­di­ger wor­den. Te­ge­lij­ker­tijd gaat Lego zijn stra­te­gie voor pro­duct­ont­wik­ke­ling en mar­ke­ting te­gen het licht hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.