RAVAGE

Sint Maar­ten is ex­treem zwaar ge­trof­fen door de ver­woes­ten­de or­kaan Ir­ma.

Metro Holland (Holland) - - Front Page -

METRO nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl Or­kaan Ir­ma heeft gis­te­ren voor enor­me ravage ge­zorgd op het Ne­der­land­se ei­land Sint Maar­ten. Da­ken zijn ge­sneu­veld, bo­men ver­nield en de stra­ten staan blank. Op beel­den van vei­lig­heids­ca­me­ra’s die op Fa­ce­book op­dui­ken, zijn ver­woes­te bo­ten te zien en heel veel on­de­fi­ni­eer­ba­re troep op straat. Ook op Snap­chat wa­ren vi­deo’s te zien van de scha­de die de storm heeft aan­ge­richt. Weg­ge­waai­de da­ken, ka­pot­te au­to’s en heel veel rom­mel.

Or­kaan Ir­ma is de zwaar­ste or­kaan die de Bo­ven­wind­se Ei­lan­den ooit heeft ge­trof­fen, in elk ge­val sinds het be­gin van de weer­me­tin­gen. Dat zegt me­te­o­ro­loog Ray­mond Klaas­sen van Weer­pla­za. De storm die over Sint-Maar­ten en de an­de­re Klei­ne An­til­len raas­de, be­reik­te snel­he­den van meer dan 250 ki­lo­me­ter per uur, met uit­schie­ters van ruim bo­ven de 300 ki­lo­me­ter per uur.

Sint-Maar­ten lag kor­te tijd in het oog van de or­kaan. Rond ze­ven uur ’s och­tends (lo­ka­le tijd) werd het bij­na wind­stil en kon­den be­wo­ners de scha­de even op­ne­men. De 35-ja­ri­ge Fa­ce­boo­ker Mo­le in Simp­son Bay trok de vol­gen­de con­clu­sie: „Als ik uit het raam kijk, zie ik bo­ten die half zijn ge­zon­ken, heu­vels die veel ka­ler lij­ken en hui­zen zon­der dak. En nu komt de wind er al weer aan.”

De ste­vig­ste bouw­wer­ken op het Fran­se deel van SintMaar­ten zijn door Ir­ma ver­woest. Dit zei de Fran­se mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Gé­rard Col­lomb te­gen Fran­se me­dia. Col­lomb vreest daar­om dat er nog maar wei­nig over­eind staat op Sint-Maar­ten. Hij zei dat de meest so­li­de bouw­wer­ken, de pre­fec­tuur, het hoofd­kwar­tier van de po­li­tie en een ka­zer­ne, de storm niet heb­ben over­leefd.

Col­lomb heeft drie ex­tra hulp­ploe­gen naar de zwaar ge­trof­fen ei­lan­den Sint-Maar­ten en Saint-Barthéle­my ge­stuurd. Hij had nog niets ver­no­men over do­den als ge­volg van het nood­weer, dat over de ge­trof­fen ei­lan­den ook 400 mil­li­me­ter re­gen uit­stort­te en de zee Or­kaan Ir­ma heeft de bo­ven­wind­se ei­lan­den vol ge­raakt. Stra­ten lig­gen be­zaaid met puin, au­to’s staan on­der wa­ter en bo­ten in ha­vens zijn ver­woest.

tot gol­ven van meer dan 10 me­ter hoog op­zweep­te.

Het Ne­der­land­se Ro­de Kruis opent gi­ro 5125 voor hulp­ver­le­ning in het Ca­ri­bisch ge­bied na de ver­woes­ten­de or­kaan. Snel­le hulp is van le­vens­be­lang, al­dus de hulp­or­ga­ni­sa­tie. Vol­gens een eer­ste schat­ting be­draagt de scha­de tien­tal­len mil­joen eu­ro’s.

„De ko­men­de da­gen wordt de hulp­ver­le­ning nog las­tig, er wordt veel re­gen ver­wacht en er is daar­door een gro­te kans op land­ver­schui­vin­gen. Ook is er voor ko­mend week­end nóg een tro­pi­sche storm voor­speld”, zegt Ma­ri­on van der Reij­den, coördinator hulp­ver­le­ning in het Ca­ri­bisch ge­bied. Paul Mar­tens, voor­zit­ter van het Ro­de Kruis op Sint-Maar­ten: ,,Zo­dra we naar bui­ten kun­nen, gaan we door de wij­ken om be­hoef­ten in kaart te bren­gen. We heb­ben een voor­raad kle­ding, voed­sel en schoon drink­wa­ter voor de­ge­nen die zich­zelf niet kun­nen hel­pen.” Ook de web­si­te ik­ben­vei­lig.nl is open­ge­zet. Men­sen kun­nen daar een be­richt plaat­sen om hun dier­ba­ren te la­ten we­ten dat ze in vei­lig­heid zijn. Vi­deo’s van de ravage vind je op me­tro­nieuws.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.