Ver­sprei­der naakt­fo­to is nóg dom­mer dan ma­ker

SPUITEN EN SLIK­KEN-PRE­SEN­TA­TRI­CE GWEN VAN POOR­TEN GAAT DE STRIJD AAN TE­GEN MEN­SEN DIE NAAKT­FO­TO’S DOORSTUREN

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ERIK JONK e.jonk@tmg.nl

Hou. M’n. Tie­ten. Lek­ker. Voor. Je­zelf. De tekst op het t-shirt van BNNVARA-pre­sen­ta­tri­ce Gwen van Poor­ten lijkt lol­lig, maar is bloed­jese­ri­eus be­doeld. Sa­men met drie or­ga­ni­sa­ties, pre­sen­ta­tri­ce An­na-Ali­cia Skli­as, ac­teur Da­ve Man­tel en YouTu­ber Nien­ke Plas wil zij dat door­stuur­ders van naakt­fo­to’s gaan in­zien dat zij le­vens ka­pot ma­ken. Dat de aan­dacht naar ver­sprei­ders uit­gaat en niet, zo­als meest­al het ge­val is, naar de­ge­ne die op de naakt­fo­to of -vi­deo staat.

De­ze week lan­ceer­de Van Poor­ten met haar me­de­strij­ders Hou­het­lek­ker­voor­je­zelf.nl. Het re­bel­se so­ci­al plat­form RUMAG druk­te T-shirts, ook ‘Hou Mijn Pie­mel Lek­ker Voor Je­zelf’ zit er­bij, waar­van een deel van de op­brengst naar slacht­of­fers van sex­ting gaat. Gwen van Poor­ten is al veel lan­ger met het on­der­werp be­zig en noemt zich­zelf am­bas­sa­deur. „In 2014 be­gon ik bij BNN met Spuiten en Slik­ken en hoor­de ik veel ver­ha­len van meis­jes en jon­gens die foto’s had­den ver­stuurd die uit­lek­ten. Voor het pro­gram­ma be­slo­ten we toen een foto van mij te pho­to­shop­pen, een sel­fie met blo­te bor­sten. De re­dac­tie ver­spreid­de die om te zien wat er bin­nen een paar da­gen zou ge­beu­ren. Die foto ging hard… Mijn om­ge­ving schrok enorm. Het werd met­een een on­der­werp dat me niet meer los­liet.”

Van Poor­ten ont­dek­te dat de om­ge­ving voor­al de­ge­ne die de foto maakt be­stem­pelt. „Als hoer, als slet, als de­ge­ne die het pro­bleem heeft ver­oor­zaakt.” Met BNN be­gon ze vo­rig jaar een eer­ste cam­pag­ne, #geen­hoofd. Daar­bij werd ge­steld dat sex­ting leuk en span­nend is, maar ook ge­ha­merd op spel­re­gels voor sexy be­rich­ten: geen hoofd in beeld, geen op­val­lend tat­toos of moe­der­vlek­ken en maak de ach­ter­grond on­her­ken­baar.

„Nu werd ik be­na­derd voor een nieu­we cam­pag­ne door Fier, Free a Girl en HelpWan­ted”, ver­volgt de fa­na­tie­ke Van Poor­ten. „Naakt­fo­to’s blij­ven ge­maakt en ver­stuurd wor­den, het is iets van de­ze tijd. Als een meis­je in een kort rok­je wordt na­ge­flo­ten, zeg je ook niet: doe dan geen rok­je aan. Zo’n sa­men­le­ving wil­len we toch niet? Hou­het­lek­ker­voor­je­zelf richt zich daar­om tot 1 ok­to­ber op men­sen die doorsturen. Als doorsturen niet ge­beurt, is het pro­bleem weg. Maar het ge­beurt zó veel. Op de web­si­te kun­nen jon­ge­ren, maar na­tuur­lijk ook hun ou­ders, veel in­for­ma­tie over sex­ting vin­den. Je kunt er bo­ven­dien chat­ten met hulp­ver­le­ners en je vindt er meer spel­re­gels.”

Van Poor­ten hoopt op meer be­wust­wor­ding. „Dat je je af­vraagt, als je een naakt­fo­to krijgt: wat doe ik er­mee? Al­leen maar in een cam­pag­ne zeg­gen dat iets slecht is, lost vol­gens mij niets op. Het ge­beurt toch. In Spuiten en Slik­ken be­ste­den we op 26 sep­tem­ber aan­dacht aan het on­der­werp. Dan spreek ik een meis­je dat het over­ko­men is, in de erg­ste zin van het woord; en vraag ik door­stuur­ders waar­om zij dat doen. Men­sen die naakt­fo­to’s stu­ren moe­ten goed na­den­ken naar wie zij dat doen, maar de ver­ant­woor­de­lijk­heid ligt bij de­ge­nen die de foto’s ont­van­gen. Als men­sen el­kaar gaan aan­spre­ken en dis­cus­sie over het on­der­werp ont­staat, is de ac­tie wat mij be­treft ge­slaagd.”

‘Als een meis­je in een kort rok­je wordt na­ge­flo­ten, zeg je ook niet: doe dan geen rok­je aan.’ Gwen van Poor­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.