#Hur­ri­ca­neIr­ma

Metro Holland (Holland) - - News -

‘Het gaat nu om nood­hulp en men­sen be­scher­men te­gen groe­pen die wild over straat gaan en men­sen over­val­len.’ Mi­nis­ter Schultz van Hae­gen in WNL op Zon­dag. ‘Ik laat het aan de gou­ver­neur van Sint-Maar­ten over wan­neer het mo­ment ge­schikt is om te ko­men.’ Ko­ning Wil­lem-Alexan­der wil naar Sint-Maar­ten. ‘De po­li­tie mag hard op­tre­den. Dat moe­ten plun­de­raars zich re­a­li­se­ren. De sfeer is grim­mig en dat be­valt ons niet.’ Pre­mier Mark Rut­te over plun­de­raars Sint-Maar­ten. ‘Ver­trek als­nog. Dit is uw laat­ste kans om de juis­te be­slis­sing te ne­men.’ Gou­ver­neur Rick Scott (Flo­ri­da) te­gen ach­ter­blij­vers. ‘Wij gaan el­ke uit­da­ging aan. Hoe sterk de wind of hoe hoog het wa­ter ook is.’ Pre­si­dent Do­nald Trump op Twit­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.