‘Klink­kla­re on­zin en een krank­zin­ni­ge be­slis­sing’

Metro Holland (Holland) - - News - SANDER SCHOMAKER @Meub69 sander.schomaker@me­tro­nieuws.nl

Frank de Boer en het bui­ten­land? Dat is in de ge­he­le car­ri­è­re van de Noord-Hol­lan­der geen bij­zon­der ge­luk­ki­ge com­bi­na­tie ge­weest. Na zijn to­taal mis­luk­te avon­tuur vo­rig jaar bij het Ita­li­aan­se In­ter­na­zi­o­na­le, waar de coach na pre­cies 84 da­gen werd ont­sla­gen, is ook zijn ver­blijf bij Crystal Pala­ce op een de­ba­cle uit­ge­draaid. De Lon­den­se club be­leef­de on­der De Boer de slecht­ste com­pe­ti­tie­start sinds 1925. De eer­ste vier wed­strij­den in de Pre­mier Le­a­gue gin­gen al­le­maal ver­lo­ren. Het erg­ste was dat Pala­ce in die vier du­els geen en­kel doel­punt wist te ma­ken.

Voor­zit­ter Ste­ve Pa­rish ver­klaar­de gis­te­ren aan­van­ke­lijk dat hij voor­lo­pig ver­trou­wen hield in de Ne­der­lan­der, maar dat ver­trou­wen duur­de pre­cies tot de lunch, toen werd be­kend­ge­maakt dat Pala­ce de trai­ner toch op straat had ge­zet. Het be­stuur be­sef­te dat de kans op een snel­le we­der­op­stan­ding on­der De Boer de ko­men­de we­ken niet bijs­ter groot was. Dit voor­al van­we­ge het pro­gram­ma in de Pre­mier Le­a­gue. Pala­ce speelt za­ter­dag op Sel­hurst Park te­gen Sout­hamp­ton, maar daar­na wach­ten Man­ches­ter Ci­ty (uit), Man­ches­ter Uni­ted (uit) en Chel­sea (thuis).

„Is dit rus­tig en ver­stan­dig be­leid?”, vraagt Coa­ches Be­taald Voetbal-di­rec­teur Gerard Mars­man cy­nisch. „Dit is echt klin­kla­re on­zin en een krank­zin­ni­ge be­slis­sing. Er zijn in de­ze we­reld ken­ne­lijk men­sen die den­ken dat je bin­nen een paar we­ken een heel elf­tal naar je hand kan zet­ten. Dit zegt meer over de be­leids­be­pa­lers bij Crystal Pala­ce dan over de kwa­li­tei­ten van Frank de Boer.”

Met het ont­slag lijkt de bui­ten­land­se trai­ners­car­ri­è­re van De Boer in de kiem ge­smoord te zijn, want wel­ke Eu­ro­pe­se club wil nog in zee met een coach die twee keer bin­nen en­ke­le maan­den de laan is uit­ge­stuurd?

„Na­tuur­lijk loopt hij het ri­si­co dat nu zijn in­ter­na­ti­o­na­le trai­ners­loop­baan voor­lo­pig voor­bij is, maar dat denk ik toch niet hoor. Ik ga er­van uit dat men­sen die er wer­ke­lijk over gaan hier wel door­heen kun­nen kij­ken.”

De pa­ral­el­len met zijn spe­lers­loop­baan zijn te trek­ken. Ook als voet­bal­ler maak­te De Boer niet de ge­luk­kig­ste keu­zes wat bui­ten­land­se clubs be­treft. Net als de trai­ner De Boer bleef ook de spe­ler De Boer te lang bij Ajax. Toen hij ui­t­ein­de­lijk na een ar­bit­ra­ge­zaak en veel mod­der­gooi­en ver­trok naar Bar­cel­o­na, koos hij voor een club met een ver­trouw­de coach (Louis van Gaal) en meer Ne­der­lan­ders (ze­ven!) in de ba­sis­ploeg dan een ge­mid­deld Ere­di­vi­sie­team. Bo­ven­dien was het Bar­ça van Van Gaal over de top heen. In het eer­ste half jaar (De Boer kwam over in ja­nu­a­ri) pak­te hij nog wel de Spaan­se lands­ti­tel, maar de ja­ren daar­na be­leef­de De Boer geen suc­ces en ging het berg­af­waarts met de Ca­ta­laan­se groot­macht.

Na Bar­ça speel­de de Ne­der­lan­der nog 23 du­els bij het Turk­se Ga­la­ta­sa­ray, 15 wed­strij­den bij Glas­gow Ran­gers en in to­taal 17 du­els bij Al-Rayy­an en Al Sha­mal in Qa­tar. Het rij­tje clubs is mooi op pa­pier, maar een spe­ler met zijn kwa­li­tei­ten had een mooi­e­re in­ter­na­ti­o­na­le loop­baan ver­diend. Het­zelf­de geldt nu voor zijn trai­ners­loop­baan. In Ne­der­land is De Boer on­om­stre­den. Bij Ajax was hij als trai­ner on­ge­kend suc­ces­vol met vier lands­ti­tels in 5,5 jaar. Maar na ze­perds bij In­ter en nu Crystal Pala­ce zal De Boer voort­aan wel drie keer na­den­ken voor hij weer er­gens in­stapt. „Dit is in­der­daad heel ver­ve­lend voor De Boer”, zegt Mars­man. „Hij zal zich nu ook wel af­vra­gen: is dit nou wat ik wil?”

Maar mis­schien moest het al­le­maal wel zo zijn. Want nu kan De Boer rus­tig wach­ten tot bonds­coach Dick Ad­vo­caat klaar is bij Oran­je en be­gin­nen met de be­lang­rijk­ste taak in het Ne­der­land­se voetbal: het her­bou­wen van het Ne­der­lands elf­tal. „We heb­ben er in­der­daad een mooie kan­di­daat bij voor Oran­je. Hij is er voet­bal­dier ge­noeg voor.”

‘We heb­ben er wel een mooie kan­di­daat bij voor Oran­je.’ Gerard Mars­man, di­rec­teur cbv

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.