IR­MA HOUDT HUIS IN FLO­RI­DA

Ook Flo­ri­da heeft ken­nis­ge­maakt met Ir­ma. Tal­lo­ze men­sen sloe­gen op de vlucht en mil­joe­nen huis­hou­dens kwa­men zon­der stroom te zit­ten. Ook wer­den ten­min­ste 29 men­sen op­ge­pakt we­gens plun­de­rin­gen.

Metro Holland (Holland) - - News -

Plun­de­ring, groot­scha­li­ge stroom­uit­val en mas­sa­le eva­cu­a­ties: het open­ba­re le­ven in Flo­ri­da was ook gis­te­ren nog ern­stig ont­wricht door Ir­ma. De or­kaan zwakt naar ver­wach­ting ver­der af. Te­gen dins­dag­mid­dag zal er al­leen nog spra­ke zijn van een tro­pi­sche de­pres­sie, zegt het Ame­ri­kaan­se Na­ti­o­nal Hur­ri­ca­ne Cen­ter.

Ir­ma be­gon als een van de krach­tig­ste or­ka­nen ooit in het ge­bied van de At­lan­ti­sche Oce­aan. De or­kaan be­vond zich maandag on­ge­veer 100 ki­lo­me­ter ten noor­den van Tam­pa met maxi­ma­le wind­snel­he­den van 120 ki­lo­me­ter per uur.

Hoe­wel Ir­ma af­zwakt, blijft de or­kaan ge­vaar­lijk. Zo’n 4,3 mil­joen huis­hou­dens in het zui­den van de VS kwa­men door de storm zon­der elek­tri­ci­teit te zit­ten. Ook moesten zo’n 6,5 mil­joen men­sen op last van de au­to­ri­tei­ten eva­cu­e­ren. Dat is on­ge­veer een der­de van de be­vol­king van Flo­ri­da. Ver­der zijn dui­zen­den vluch­ten ge­schrapt.

De au­to­ri­tei­ten kun­nen nog niet zeg­gen hoe­veel scha­de de storm heeft aan­ge­richt. Dui­de­lijk is wel dat niet al­le scha­de wordt ver­oor­zaakt door het na­tuur­ge­weld. Zo maak­te de po­li­tie in de coun­ty Mi­a­mi-Da­de be­kend 29 men­sen te heb­ben op­ge­pakt op ver­den­king van plun­de­rin­gen of in­bra­ken.

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der bracht gis­te­ren sa­men met mi­nis­ter Plasterk een be­zoek aan het ramp­ge­bied op de Ne­der­land­se An­til­len. Zij vlo­gen sa­men van Cu­ra­çao naar Sint-Maar­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.