Film met bal­len

Hoofd­rol­spe­lers en vrien­din­nen Ki­ki van Deur­sen, Caro­lien Spoor en Eva Lau­rens­sen over Bel­la Don­na’s

Metro Holland (Holland) - - Front Page - MARIO WISSE m.wisse@tmg.nl

Het hef­tig­ste dat Ki­ki van Deur­sen, Caro­lien Spoor en Eva Lau­rens­sen voor de op­na­men van de nieu­we Ne­der­land­se co­me­dy

Bel­la Don­na’s moesten doen is uit een vlieg­tuig sprin­gen. „Ooit had ik al eens een pa­ra­chu­te­sprong voor mijn ver­jaar­dag ge­kre­gen van mijn broer­tje, maar dat heb ik toen vrien­de­lijk af­ge­sla­gen”, ver­telt Van Deur­sen. „Maar voor de film dacht ik: ik ga me niet aan­stel­len.” Lau­rens­sen: „Ze is zelfs twee keer ge­spron­gen want de ca­me­ra stond per on­ge­luk uit bij haar eer­ste sprong.”. Van Deur­sen: „Ik dacht dat het een grap was, maar de ca­me­ra had het écht niet ge­daan.”

Bel­la Don­na’s gaat over lief­de en vriend­schap en over Amy, Jas­mijn en Sas­ha, drie bes­te vrien­din­nen dus die be­slui­ten na het over­lij­den van hun harts­vrien­din Bel­la om haar buc­ket­list te vol­tooi­en. En die lijst loopt van die pa­ra­chu­te­sprong tot een Bra­zi­li­an wax en – ze­ker niet de mak­ke­lijk­ste op­dracht – het vin­den van wa­re lief­de.

Van Deur­sen, Spoor en Lau­rens­sen spe­len de drie ach­ter­ge­ble­ven vrien­din­nen. Ook in het ech­te le­ven zijn ze al lan­ge tijd heel erg clo­se. Dat merk je als je te­gen­over hen zit; ze ma­ken soms el­kaars ant­woor­den af en hebben aan een hal­ve blik ge­noeg. Tel daar­bij op dat Spoor ge­trouwd is met Bel­la Don­na’s-re­gis­seur Jon Kart­haus en je gaat er al bijna van uit dat er geen au­di­tie aan te pas is ge­ko­men. Maar er moest wel de­ge­lijk braaf ge­au­di­teerd wor­den ver­ze­ke­ren ze. Spoor: „En we hoop­ten na­tuur­lijk héél erg dat wij het met z’n drie­ën zou­den wor­den. De op­na­mes wa­ren dan ook een feest­je.”

Voor­dat Bel­la, de over­le­den vrie­din, het tij­di­ge voor het eeu­wi­ge ver­wis­sel­de ging ze het liefst rich­ting al­le uit­hoe­ken van de we­reld en leef­de ze zo in­tens mo­ge­lijk. Een in­stel­ling die Van Deur­sen, Spoor en Lau­rens­sen erg aan­spreekt. „Ik denk vaak: kan ik niet ge­woon al­les los­la­ten en ver­dwij­nen?”, zegt Van Deur­sen. Lau­rens­sen: „Heb ik ook, bijna da­ge­lijks”, Spoor: „Als ac­teur heb je ook de mo­ge­lijk­heid om dat te doen. Je gaat van project naar project en tus­sen­door is er de mo­ge­lijk­heid om weg te gaan. Lau­rens­sen: „Als je werkt is er niet veel tijd om ver­veeld te ra­ken, elk project is an­ders.” Van Deur­sen: „Wat ik leuk vind aan fil­men is dat we op plek­ken ko­men waar we nor­maal ge­spro­ken nooit ko­men. Nu met Bel­la Don­na’s ook weer. Sta je in­eens op een grim­mi­ge set met wel twin­tig ge­pimp­te au­to’s.” Lau­rens­sen: „En een dag la­ter ston­den we er­gens op een Am­ster­dam­se gracht in een ka­mer die van Ma­rie An­toi­net­te had kun­nen zijn. In kos­tuums, met prui­ken en ma­ke-up een soort wals te dan­sen uit 1902 voor Chris­tus.”

De grap­pen ko­men net als in Bel­la Don­na’s uit de mond van Lau­rens­sen. Sas­ha, Lau­rens­sens per­so­na­ge, praat als een bouw­vak­ker. „Met ‘een nat­te na­gel ha­len’ had ik wel even moei­te”, zegt ze. „Ui­t­ein­de­lijk ben ik er­voor ge­gaan en heb ik hem mijn bek uit­ge­kre­gen.” „En met ver­ve”, com­pli­men­teert Spoor haar. „Weet je, dit is echt een fij­ne film”, neemt Spoor het over. „Leuk, grap­pig maar ook ont­roe­rend. Ik hoop dat Bel­la Don­na’s men­sen aan­spoort om zin te krij­gen in het le­ven. Het is een film over le­ven, din­gen niet uit­stel­len.” Lau­rens­sen: „Het is ge­woon een film met bal­len.”

Nog even te­rug naar die twee pa­ra­chu­te­spron­gen van Van Deur­sen, die vie­len hart­stik­ke mee. Sterk nog, het was ’heel gaaf ’ en ze is blij dat ze twee keer mocht want van die twee­de keer ge­noot ze nog meer. „Je valt eerst héél hard naar be­ne­den en als de pa­ra­chu­te een­maal uit­ge­klapt is voel je vrij­heid, dan dwar­rel je ge­woon een beet­je rus­tig door de lucht en hoor je he­le­maal niks. Ik kwam he­le­maal zen be­ne­den.” Bel­la Don­na’s draait van­af mor­gen in de bios­coop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.