Bos­wach­ter Tim (je weet wel, die van Twit­ter) ziet zijn vriend Hans weg­vlie­gen

BOSWACHTERS HEBBEN DOORGAANS EEN SUF IMAGO MAAR DAAR REKENT DE JONGE TIM SNEL MEE AF

Metro Holland (Holland) - - Front Page - SOFIE SMULDERS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

‘Ei­gen­lijk is het best hin­der­lijk om so­ci­al me­dia er­bij te hebben.’ Bos­wach­ter Tim over Twit­ter­druk

Film­pjes waar­op we hem fa­na­tiek in een plas zien sprin­gen, gif­jes en fo­to’s uit de na­tuur met bij­schrif­ten als ‘kijk dan hoe gru­we­lijk vet’ en een se­rie posts over een vo­gel die hij vond, Hans noem­de en thuis ver­zorg­de. Volg Bos­wach­ter Tim op Twit­ter en je wordt da­ge­lijks voor­zien van een por­tie na­tuur an­no 2017.

Tim Ho­gen­bosch is nu vier jaar bos­wach­ter bij Staats­bos­be­heer. Hij be­gon met twit­te­ren om­dat hij zag dat veel col­le­ga’s ook rond­han­gen op so­ci­al me­dia. „Ik post­te af en toe iets. Op een ge­ge­ven mo­ment werd een be­richt­je goed op­ge­pikt. He, dat is leuk, dacht ik. Zo­doen­de groei­de het en kreeg ik steeds meer vol­gers. Toen ik een jaar ge­le­den in Utrecht ging wer­ken, be­gon het echt storm te lo­pen. Hil­ver­sum zit om de hoek, dus als er iets aan de hand is, we­ten de me­dia me gauw te vin­den.”

Boswachters gei­ten­wol­len­sok­ken­ty­pes? Ze­ker niet, weet Tim. „Er zijn heel veel men­sen die een ro­man­tisch beeld hebben van de bos­wach­ter. Ik denk dat ik het imago iets an­ders bracht, daar heb ik wel een beet­je ge­bruik van ge­maakt.” De hip­ster on­der de boswachters, wordt Tim wel ge­noemd. „Het zal er wel iets mee te ma­ken hebben dat ik naar de bar­bier ga.”

Wat Tim be­treft heeft de bos­wach­ter op zich geen ima­goup­gra­de no­dig, maar hij ziet het wel als zijn doel om men­sen voor te lich­ten over de na­tuur. Hij heeft het idee dat we er een beet­je ver­vreemd van ra­ken. „Dat be­richt van de po­li­tie over Ame­ri­kaan­se ri­vier­kreef­ten, bij­voor­beeld. Men­sen we­ten niet eens het ver­schil tus­sen een kreeft en een schor­pi­oen!”

„De na­tuur is voor heel veel men­sen van­zelf­spre­kend. Dat zie je bij­voor­beeld bij wan­del­rou­tes. Be­grijp me niet ver­keerd, ik vind het goed dat men­sen gaan wan­de­len, maar ik hoor re­gel­ma­tig din­gen als: ik zie nooit een ree. Nee, denk ik dan, dat komt om­dat we niet meer we­ten hoe we moe­ten kij­ken, dat zijn we ver­leerd.” Kijk eens om­hoog of juist naar de grond in plaats van recht voor­uit, ad­vi­seert Tim. „Dan kom je zul­ke mooie din­gen te­gen. Bij­voor­beeld een fel­geel zwam­me­tje of mos. Ik vind dat heel vet.”

En dat soort beel­den gooit hij dan op Twit­ter, voor­zien van gei­ni­ge tek­sten. Een druk­ke hob­by, naast een baan als bos­wach­ter. „Ei­gen­lijk is het best hin­der­lijk om so­ci­al me­dia er­bij te hebben. Je wil ie­de­re dag wel iets pos­ten en dan ga je op zoek naar din­gen. Maar je komt niet ie­de­re dag iets te­gen in de na­tuur dat je kunt de­len. Ik voel toch wel con­stant die druk, ook in het week­end. Dan zit ik stie­kem toch op Twit­ter.” Daar spreekt Tim voor­na­me­lijk der­tig­plus­sers aan, maar hij wil de jeugd ook graag be­rei­ken. „Ik vind het wel no­dig om de jeugd wat meer bui­ten te krij­gen. Ie­der­een zit maar op zijn iPad en zijn te­le­foon en ver­geet wat er daar­om­heen ge­beurt. Hut­ten bou­wen, sol­daat­je spe­len, ver­stop­per­tje. Het is mijn ide­aal om dat weer te­rug te krij­gen in het straat­beeld.”

Toen Tim zelf jong was, droom­de hij er al van om bos­wach­ter te wor­den. Maar voor­dat het zo­ver was, maak­te hij een flin­ke om­zwer­ving, om­dat hij in de pu­ber­teit meer „ge­ïn­te­res­seerd raak­te in een an­der soort duif­jes”. Via het le­ger, de sport­op­lei­ding en al­ler­han­de baan­tjes - van bar­man tot buurt­sport­coach - kwam hij bij Staats­bos­be­heer te­recht, waar hij het vak van bos­wach­ter leer­de met de na­druk op out­door ac­ti­vi­tei­ten. „Dat was per­fect, ik kan me geen leu­ke­re baan be­den­ken.”

Bos­wach­ter Tim moet ver­der zon­der zijn tam­me kauw­tje Hans. Sa­men groei­den ze uit tot een po­pu­lair duo op so­ci­al me­dia. Het beest­je heeft gis­te­ren zijn vleu­gels uit­ge­sla­gen. „Hans heeft zijn vrij­heid ge­von­den, wat op zich al­tijd al de be­doe­ling was. Hij...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.