Spoor­weg­huf­ters va­ker op YouTu­be-ka­naal ProRail

NOG EVEN SNEL DE SPOORWEG OVERSTEKEN OF, ERGER, OPZETTELIJK DE BOEL VERNIELEN? SLECHT IDEE. HET LEVERT JE EEN BOETE OP EN JE KUNT ZOMAAR OP YOUTU­BE BELANDEN

Metro Holland (Holland) - - News - ANNE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

‘Met het doen van aan­gif­te wil­len wij een dui­de­lijk sig­naal af­ge­ven.’ woord­voer­der ProRail

De tijd van zuch­ten voor een dich­te spoor­weg­over­gang is al lang voor­bij, het van­da­lis­me dat er nu mee ge­paard gaat neemt steeds he­vi­ger vor­men aan. ProRail plaatste gis­te­ren een film­pje on­li­ne van een brom­fiets­be­stuur­der, of­te­wel ‘spoor­boom­beu­ker’, die een slag­boom ka­pot rijdt. Er is aan­gif­te ge­daan, en dat gaat steeds va­ker ge­beu­ren nu er ca­me­ra’s die bij over­we­gen wor­den ge­plaatst.

„Wij kon­den on­ze ogen niet ge­lo­ven bij het zien van de bi­zar­re beel­den”, zegt een ProRail-woord­voer­der. Een brom­fiets­be­stuur­der bij een over­weg in Hel­mond reed let­ter­lijk dwars door de spoor­bo­men. Hij viel daar­bij en kon zijn brom­mer nog op­ra­pen en weg­rij­den voor­dat de trein voor­bij raas­de. De af­ge­bro­ken spoor­boom liet hij ech­ter lig­gen, waar­door een trein had kun­nen ont­spo­ren.

Dit soort ‘spoor­weg­huf­ters’ kun­nen zich­zelf de ko­men­de ja­ren steeds va­ker te­gen­ko­men op het YouTu­be-ka­naal van ProRail. Daar­naast kun­nen ze re­ke­nen op een boete, om­dat het groot­ste deel van de over­we­gen wordt uit­ge­rust met ca­me­ra’s om de van­da­len op te kun­nen spo­ren. Dit be­sluit is ge­no­men om het toe­ne­men­de aan­tal on­ge­luk­ken met weg­ge­brui­kers in te dam­men. Vandaag start een proef in Hil­ver­sum. Voor au­to­mo­bi­lis­ten en mo­tor­rij­ders be­draagt de boete 230 euro, voor brom­fiet­sers 160 euro.

De ca­me­ra die de brom­fiets- be­stuur­der in Hel­mond vast­leg­de, hangt daar hob­by­ma­tig en wordt veel be­ke­ken door trein­s­pot­ters. De ca­me­ra is van Tim van Rail­cam. Hij was ook de­ge­ne die de af­ge­bro­ken spoor­boom net op tijd voor een na­de­ren­de goe­de­ren­trein wist te ver­wij­de­ren. Tim hoor­de de knal van de brom­fiets­be­stuur­der in zijn huis dat pal te­gen­over de over­weg ligt en ging er met­een op af.

„Het had slech­ter kun­nen af­lo­pen in Hel­mond”, zegt de woord­voer­der. „Met roe­ke­loos ge­drag bren­gen weg­ge­brui­kers het trein­ver­keer, rei­zi­gers en om­stan­ders in ge­vaar. Met het doen van aan­gif­te wil­len wij een dui­de­lijk sig­naal af­ge­ven. Der­ge­lijk ge­drag is on­ac­cep­ta­bel. En daar­naast wil­len we daar­door de scha­de ver­ha­len op de ver­oor­za­ker.”

Dit jaar heeft ProRail on­der meer aan­gif­te ge­daan van een spoor­boom die met ta­pe vast­ge­plakt was waar­door de over­weg niet meer kon slui­ten bij het Gel­der­se Koot­wijk. Het trein­ver­keer werd toen on­mid­del­lijk stil­ge­legd om ge­vaar­lij­ke toe­stan­den te voor­ko­men. In Fries­land hebben de­ze zo­mer twee jon­gens een film­pje ge­üpload waar­in te zien is hoe zij aan de spoor­bo­men han­gen en hier­mee de over­weg ont­re­ge­len. Ook in dit ge­val is er aan­gif­te ge­daan. Ze hebben spijt be­tuigd, maar moe­ten voor de scha­de op­draai­en. Ook voor de vracht­wa­gen­chauf­feur die on­langs een aan­rij­ding ver­oor­zaak­te bij een over­weg is ProRail naar de po­li­tie ge­stapt.

Uit cij­fers blijkt dat weg­ge­brui­kers gro­te ri­si­co’s ne­men door toch nog snel over te ste­ken als de spoor­bo­men slui­ten. ProRail ziet veel au­to­mo­bi­lis­ten en scoo­ters zig­zag­gend tus­sen de ge­slo­ten bo­men door oversteken. Dit jaar von­den er op over­we­gen meer dan twin­tig aan­rij­din­gen met weg­ver­keer plaats waar­bij vijf do­de­lij­ke slacht­of­fers en ver­schil­len­de ge­won­den vie­len.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.