KLM an­nu­leert vluch­ten door storm

Metro Holland (Holland) - - News -

De KLM heeft zes­tig vluch­ten ge­schrapt van­we­ge de ver­wach­te storm die vandaag het wes­ten van het land aan­doet. Het gaat om vluch­ten binnen Eu­ro­pa. De lucht­vaart­maat­schap­pij doet dit uit voor­zorg om zo de druk op de start- en lan­dings­ba­nen te ont­las­ten en ver­tra­gin­gen bij an­de­re vluch­ten te voor­ko­men. De in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten gaan wel door. Voor de pas­sa­giers van wie de vluch­ten zijn ge­can­celd heeft de KLM een om­boe­kings­re­ge­ling ge­re­geld. Ook Schip­hol waar­schuwt voor an­nu­le­rin­gen en ver­tra­gin­gen. De lucht­ha­ven vraagt rei­zi­gers hun vlucht­ge­ge­vens te con­tro­le­ren of con­tact op te ne­men met de lucht­vaart­maat­schap­pij voor ac­tu­e­le in­for­ma­tie. Of er meer lucht­vaart­maat­schap­pij­en zijn die hun vluch­ten vandaag an­nu­le­ren, is niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.