Fuck co­de oran­je

Wat be­zielt zes­tien ki­te­sur­fers om met co­de oran­je en wind­sneld­he­den van zo'n 120 ki­lo­me­ter per uur de zee op te gaan?

Metro Holland (Holland) - - Front Page - AMARINS DE BOER Check de vi­deo op me­tro­nieuws.nl nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Als er iets is waar ki­te­boar­ders en­thou­si­ast van wor­den, is het storm. Om die re­den werd gis­te­ren het ki­te­boar­de­vent Red Bull Me­ga­loop Chal­len­ge ge­or­ga­ni­seerd. Zes­tien waag­hal­zen van over de he­le we­reld gin­gen op het strand van Zandvoort de strijd met el­kaar aan. Maar wat be­ziel­de hen om uit­ge­re­kend met co­de oran­je en wind­snel­he­den van zo’n 120 ki­lo­me­ter per uur de wil­de Noord­zee op te gaan?

„Het is echt de kick”, zegt de Zuid-Afri­kaan Ross-Dil­lon Ele­wiar (18). Hij komt net uit het wa­ter na zijn eer­ste ron­de. „De wind was zo hard... Het is hier echt com­pleet an­ders dan in Zuid-Afri­ka”, lacht hij. Aan de kant staan een paar hon­derd men­sen. Ze zijn goed voor­be­reid op de­ze najaarsstorm: warm aan­ge­kleed en de mees­ten dra­gen een zon­ne­bril te­gen het zand. Jef­frey Wes­se­ligh en Pim Strij­ker staan er ook. Ze heb­ben zich ziek­ge­meld, want dit spek­ta­kel wil­den ze niet mis­sen. „Dit is zo vet, joh. Ik voel de adre­na­li­ne ge­woon”, zegt Pim, ter­wijl hij zich met moei­te ver­staan­baar pro­beert te ma­ken. „En dit is echt ver­moei­end voor de boar­ders”, vult Jef­frey aan. Hij is zelf ook ki­te­boar­der, dus spreekt uit er­va­ring. „Het is zo zwaar om je­zelf staan­de te hou­den en ook nog vet­te loops uit te voe­ren.”

Want dat is de be­doe­ling: wie de meest spec­ta­cu­lai­re truc­jes en hoog­ste spron­gen aan de ju­ry laat zien, wint. Het draait dan ook voor­al om de hoog­ste ’loop’.

De helft van de kan­di­da­ten is Ne­der­lan­der. „Dat komt niet al­leen om­dat het event in Ne­der­land wordt ge­hou­den, maar ook om­dat Ne­der­lan­ders heel goed zijn in de­ze sport. Ze heb­ben hier vol­op de mo­ge­lijk­heid om te oe­fe­nen”, al­dus Hes­sel de Roos van Red Bull.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.