Os­car gaat ren­nen voor het le­ven

Metro Holland (Holland) - - Front Page - SANDER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Os­car West­broek (22) was twee jaar ge­le­den net met zijn twee­de jaar Be­drijfs­kun­de be­gon­nen op de Ho­ge­school Utrecht toen hij op­eens on­ver­klaar­ba­re blau­we plek­ken en een uren du­ren­de bloed­neus kreeg. Hij bleek leu­ke­mie te heb­ben, of­te­wel bloed­kan­ker. Na een slo­pen­de pe­ri­o­de met ve­le tien­tal­len che­mo’s en hon­der­den che­mo­ta­blet­ten gaat het nu een stuk be­ter met hem. Een be­lang­rij­ke rol bij zijn her­stel speel­de het He­len Dow­ling In­sti­tuut, dat psy­cho­lo­gi­sche zorg ver­leent aan kan­ker­pa­ti­ën­ten en hun naas­ten. Als dank gaat Os­car aan­staan­de zon­dag de Dam tot Dam­loop lo­pen om geld in te za­me­len voor het HDI.

,,Ik weet ei­gen­lijk niet of ik er klaar voor ben”, zegt Os­car la­chend aan de keu­ken­ta­fel in zijn ou­der­lijk huis in Amersfoort. ,,Ik vind het heel span­nend. Het zal zwaar wor­den. Dat merk­te ik drie maan­den ge­le­den toen ik De Tien Ki­lo­me­ter van Amersfoort heb ge­lo­pen. Op een ge­ge­ven mo­ment ben je op. En nu moet ik zes ki­lo­me­ter meer lo­pen.”

Hij is blij dat hij zijn nor­ma­le le­ven steeds meer kan op­pak­ken, al merkt hij dat hij fy­siek nog lang niet de ou­de is na twee jaar zeer in­ten­sie­ve be­han­de­lin­gen. ,,Ik heb vroe­ger heel veel ge­sport. Maar na al­le che­mo en me­di­cij­nen is mijn li­chaam een stuk krak­ke­mik­ki­ger.”

Toch ziet Os­car er al weer nor­maal uit. Een jaar ge­le­den was zijn ge­zicht nog he­le­maal op­ge­zwol­len. ,,Dat kwam voor­al door de me­di­cij­nen en om­dat ik veel meer moest eten dan nor­maal. Van­uit het zie­ken­huis werd er­op ge­ha­merd: blijf ca­lo­rie­ën in­ne­men. Als ik niet het dub­be­le aan­tal ca­lo­rie­ën at als voor­heen, dan viel ik ge­woon pijl­snel af. In het be­gin van de be- han­de­ling was ik me daar niet van be­wust en at ik dus nor­maal. Toen viel ik bin­nen twee we­ken twaalf ki­lo af !”

Os­car kwam eer­der in het nieuws om­dat hij an­der­half jaar lang op zoek was naar een stam­cel­d­o­nor voor een stam­cel­trans­plan­ta­tie. Om­dat hij een In­di­sche va­der heeft, had Os­car niets aan ‘Wes­ter­se-do­no­ren’ en ‘In­do-do­no­ren’ ble­ken er nau­we­lijks te zijn. ,,De kans op een match voor Wes­ter­se pa­ti­ën­ten is 1 op 50.000, dus dat geldt niet voor mijn si­tu­a­tie. Daar is de kans nog héél veel klei­ner. Als eer­ste wordt de fa­mi­lie ge­test. Ik heb twee ou­de­re broers en daar­mee is de kans ge­ne­tisch het grootst: 1 op 4. Maar ook daar­mee was geen match.”

Dat was een gro­te te­gen­slag en daar­om werd voor hem een an­der plan be­dacht. ,,In het be­gin is de be­han­de­ling heel in­ten­sief. Toen zat ik op zo’n acht che­mo­k­uren per maand. In een half jaar heb ik toen 49 che­mo­k­uren ge­had. Nor­maal ge­spro­ken ga je na dat eer­ste half jaar van be­han­de­lin­gen door naar een stam­cel­trans­plan­ta­tie, maar daar was dus geen do­nor voor. Toen werd er ge­ke­ken naar al­ter­na­tie­ven en werd be­slo­ten om nog een jaar door te gaan met che­mo­k­uren en daar­na nog een jaar met che­m­o­pil­len.”

Door de in­ten­si­teit van de che­mo’s in de eer­ste maan­den van zijn be­han­de­ling had Os­car nau­we­lijks tijd te ver­wer­ken wat er al­le­maal met hem ge­beur­de. ,,Om vijf uur in de mid­dag kreeg ik te ho­ren dat ik kan­ker had en drie uur la­ter moest ik me mel­den in het zie­ken­huis met ge­noeg spul­len voor een he­le maand. Het ver­wer­ken ge­beur­de pas een heel stuk la­ter bij het He­len Dow­ling In­sti­tuut. Zij ver­leen­den psy­cho­lo­gi­sche zorg en dat was heel fijn. Ik kreeg hulp bij ang­sten waar ik niet al­leen uit kwam. En ik wil­de niet mijn ou­ders be­las­ten met: ‘goh, pap en mam mis­schien ga ik wel dood’. Die angst had­den zij na­tuur­lijk zelf ook wel. Maar dat houd je dan bin­nen. Daar­om was het fijn om met een pro­fes­si­o­ne­le the­ra­peut te pra­ten.”

Nu Os­car lang­zaam de draad weer op­pakt kan hij ge­nie­ten van de klein­ste din­gen in het le­ven. ,,Als het puur aan mijn li­chaam had ge­le­gen had ik 2016 niet ge­haald, nu gaan we al rich­ting 2018, daar word ik heel vro­lijk van.” Ook van spor­ten wordt hij ge­luk­kig. ,,Die 16 ki­lo­me­ter is zon­dag echt een uit­da­ging voor me. Het is een doel dat ik ga ha­len, want ik loop hem so­wie­so uit, al zal ik dat waar­schijn­lijk op ka­rak­ter moe­ten doen.”

AWFOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.