Tom­my Hil­fi­ger weet wat jij wil (voor­dat je het zelf weet)

én vrou­wen­col­lec­tie. Tom­my Hil­fi­ger gaat het Een show in Lon­den in plaats van New York, met de man­nen- an­ders doen. Maar al­tijd geldt: ‘We moe­ten we­ten wat ze wil­len.’

Metro Holland (Holland) - - Front Page - SIGRID STAMKOT nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Snoop Dogg, Aa­liyah, Us­her, Be­yon­cé: de lijst met ar­ties­ten waar Tom­my Hil­fi­ger sinds de ja­ren ne­gen­tig mee sa­men­werk­te be­vat een aan­tal klin­ken­de na­men. De nieuw­ste toe­voe­ging: dan­ce­col­lec­tief The Chain­smo­kers. And­rew Tag­gart en Alex Pall wor­den voor hun we­reld­tour­nee in kle­ding van de op-en-top Ame­ri­kaan­se ont­wer­per ge­sto­ken en ont­wier­pen een ei­gen bom­ber­jack. Zijn ei­gen doch­ter wees hem op hun be­staan, want hoe­wel ge­ïn­te­res­seerd in mu­ziek, door zijn druk­ke be­staan kan Hil­fi­ger niet al­les zelf bij­hou­den. „Daar heb ik on­der an­de­ren mijn vier kin­de­ren (van eer­ste vrouw Susan Ci­ro­na, met zijn hui­di­ge vrouw Dee Oclep­po kreeg hij in 2009 nog een zoon, red.) voor, die al­len mil­len­ni­als zijn”, glim­lacht hij in zijn hoofd­kan­toor in New York. „De een zit he­le­maal in hip­hop, de an­der weet al­les van elek­tro­ni­sche mu­ziek, weer een an­der klas­siek. Ik hoor dus de he­le tijd van hen wat er al­le­maal speelt.”

Het Ame­ri­kaan­se dj-duo, be­kend van on­der meer de hits Pa­ris en So­me­thing just li­ke

this, past bij het merk. „Prep­py met een ed­ge. Ik hou er­van dat ze niet een soort stijl heb­ben, maar van elk gen­re iets pak­ken.” Bo­ven­dien heb­ben de twee Ame­ri­kaan­se mu­ziek­ma­kers de­zelf­de fans als het merk. „Hip, zelf­be­wust, twin­ti­gers. Ook mil­len­ni­als dus, een in­te­res­san­te doel­groep. Er wordt ge­zegd dat ze ver­wend en lui zijn, maar dat ver­schilt per per­soon. Ie­de­re ge­ne­ra­tie heeft goe­de en min­der goe­de kan­ten. Ze zijn op­ge­groeid met tech­no­lo­gie en so­ci­al me­dia, dus hun aan­dachts­span­ne is mis­schien kort, maar het is aan ons om daar op in te sprin­gen.”

Dat is juist het leu­ke aan de mo­de­we­reld, zo vindt hij: steeds op­nieuw uit­vin­den waar de be­hoef­te ligt. En Tom­my Hil­fi­ger kan het we­ten, met zijn 32 jaar in het vak. „De ma­nier waar­op kle­ding wordt ge­kocht is ver­an­derd, met de komst van gro­te ke­tens als H&M en Za­ra, en voor­al door het on­li­ne win­ke­len. Mijn pu­bliek is ver­an­derd, en daar­mee mijn be­drijf ook. Vroe­ger was ik een Ame­ri­kaan­se ont­wer­per die voor Ame­ri­ka­nen ont­wierp. Nu ben ik een Ame­ri­kaan­se ont­wer­per die kle­ding voor de he­le we­reld be­denkt. Dat maakt ook de ma­nier van wer­ken an­ders, want we wil­len aan de wen­sen van al­le klan­ten vol­doen, of ze nu uit Ame­ri­ka, Azië of Eu­ro­pa ko­men. Wat wil­len ze, wat ei­sen ze? Ster­ker nog: we moe­ten we­ten wat ze wil­len nog voor­dat zij het zelf we­ten. Dat is las­tig, maar juist in­te­res­sant.”

Ook an­ders is de ma­nier van het sho­wen van de nieu­we col­lec­tie. Het in­ter­view mag dan aan de voor­avond van de start van de New York Fas­hi­on Week plaats­vin­den, de naam Tom­my Hil­fi­ger staat niet op het sche­ma. Over een week toont hij zijn nieuw­ste col­lec­tie in Lon­den. Ook nieuw: hij showt de man­ne­nen vrou­wen­col­lec­tie te­ge­lijk. Dat heeft ove­ri­gens niets te ma­ken met de ver­va­ging tus­sen de gren­zen tus­sen man­nen en vrou­wen. „De helft van on­ze fans is vrou­we­lijk, de an­de­re helft man­ne­lijk. Dus waar­om al­leen maar vrou­wen­mo­de op de cat­walk la­ten zien?” Niet dat hij niet ge­ïn­te­res­seerd is in de he­le gen­der­neu­tra­le trend, maar die heeft hij al eens mee­ge­maakt. „Ik ben op­ge­groeid in de ja­ren zes­tig en ze­ven­tig, een pe­ri­o­de waar­in al­les kon:

pea­ce, lo­ve and free lo­ve. Het is cir­cu­lair: al­les komt op een keer terug. In mo­de, maar ook in maat­schap­pe­lij­ke ten­den­sen.”

De col­lec­tie grijpt terug naar die an­de­re in­te­res­san­te pe­ri­o­de: de ja­ren 90, waar­in het be­drijf ex­plo­sief groei­de, maar ook de hoog­tij­da­gen van in­te­res­san­te mu­ziek. „We wa­ren de eer­sten die street­wear maak­ten waar­mee we jon­ge­ren in het al­ge­meen aan­spra­ken, of het nu hip­hop­pers, ska­ters, sur­fers of at­le­ten wa­ren. En lo­go’s, dat is nu ook weer he­le­maal terug. Ie­der­een loopt er nu ca­su­al bij.” Hij kijkt naar zijn ei­gen grij­ze pak in­clu­sief gi­let. „Be­hal­ve ik van­daag dan! Of de ca­su­al­trend een goe­de ont­wik­ke­ling is? Ik zit lang ge­noeg in de mo­de om te we­ten dat er ook een te­gen­re­ac­tie komt. Daar moe­ten wij op in­sprin­gen. Dat is een ri­si­co, maar je moet niet bang zijn fou­ten te ma­ken en daar­van te le­ren. Zon­der ri­si­co geen be­lo­ning.”

‘Al­les komt een keer terug. In mo­de, maar ook in maat­schap­pe­lij­ke ten­den­sen.’ Tom­my Hil­fi­ger

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.