‘Het gaat om de kick die ik er­door krijg’

Na­tuur­lijk be­staat de sla­ger nog en die goeie ou­we klom­pen­ma­ker is vast ook nog wel er­gens te vin­den. Mis­schien wel vlak naast de VR-pro­gram­meur of Jes­si­ca van de ‘ar­tist­hand­ling’, want naast de ou­de am­bach­ten, pop­pen steeds meer nieu­we be­roe­pen in het ba

Metro Holland (Holland) - - News - IRIS HER­MANS EN INGELISE DE VRIES

JES­SI­CA GAAT LEK­KER IN DE AR­TIST­HAND­LING

Even Mar­tin Gar­rix in­chec­ken, boe­ren­kool­chips fixen voor Di­plo, een bier­tje ope­nen voor De Jeugd van Te­gen­woor­dig. Jes­si­ca Kam­steeg (23) wordt er niet warm of koud van, „head­liner of niet, ik zie ie­der­een als ge­lij­ke.” Als klein meis­je wil­de Jes­si­ca mu­si­cal­ster en/of se­cre­ta­res­se van het Ef­te­ling­ho­tel wor­den, van­daag de dag gaat ze nog­al lek­ker in de ‘ar­tist­hand­ling’. Een paar jaar ge­le­den be­gon ze als ar­tist run­ner tij­dens fes­ti­vals, „al­tijd klaar­staan voor de ar­ties­ten voor wat dan ook”, nu is ze meer van de co­ör­di­na­tie en is ze soms zelfs al eind­ver­ant­woor­de­lij­ke bij de ar­ties­ten­ba­lie.

Boe­king be­ves­tigd? Dan gaat het ar­tist­hand­ling-team aan de slag met vlieg­tic­kets boe­ken en ho­tel re­ser­ve­ren van ar­tiest plus crew. De ’ri­der’ is es­sen­ti­eel: de wens­lijst en de­ze va­ri­eert van wel­ke ’dj-gear’ ze tij­dens hun set no­dig heb­ben tot aan welk merk cham­pag­ne ze wil­len drin­ken. Op­val­lend is dat de laat­ste twee jaar dj’s een stuk ge­zon­der zijn ge­wor­den, ver­klapt Jes­si­ca. „Zo wil de een glu­ten­vrije no­ten­bars en de an­der weer boe­ren­kool­chips.” Maar na­tuur­lijk staat drank ook nog al­tijd op het lijst­je, van Pa­tron Sil­ver tot Am­ster­dams bier. „Ik fiets de he­le stad af om het te fixen!”

Met haar gro­te lach ver­wel­komt ze ar­ties­ten aan de ar­ties­ten­ba­lie of al op Schip­hol. „Je bent hun eer­ste aan­spreek­punt en vaak ko­men ze he­le­maal ge­bro­ken bij je aan, dus dan is het fijn wan­neer je wat ex­tra ca­re kunt ver­le­nen.” Zo­als de pla­ten­kof­fer rol­len, „ze pro­tes­te­ren al­tijd, maar ik pak hem ge­woon vast!”

Haar ho­ge ener­gie­le­vel komt Jes­si­ca goed van pas tij­dens haar werk dat heel on­re­gel­ma­tig is en waar­in ze da­gen van zo’n 16 uur maakt. Ze is op­los­sings­ge­richt, kan snel scha­ke­len en houdt al­tijd het hoofd koel. Be­hal­ve dan mis­schien die ene keer dat de knap­pe Don Dia­blo haar plots­klaps op­til­de en riep: ik neem haar mee in mijn rug­tas! Niet ge­beurd, hoor, „het moet wel pro­fes­si­o­neel blij­ven.” Zo maakt ze ook nooit foto’s van haar en de ar­ties­ten voor so­ci­al me­dia, „dan kan ge­woon niet.”

Op de vraag hoe je in de ’ar­tist­hand­ling’ te­recht­komt, is de bij­na af­ge­stu­deer­de stu­dent Lei­su­re Ma­na­ge­ment stel­lig. „Hard wer­ken voor niets, daar be­gint het mee.” Ze liep sta­ge bij ID&T liet zien wat ze kon, net­werk­te er op los en nu moet ze zelfs soms nee te­gen (in­mid­dels wel be­taal­de) klus­sen zeg­gen.

Het mooi­ste aan haar werk is het sa­men­wer­ken met het team, waar ze el­ke keer weer veel van leert, „en de kick die je voelt als je al die men­sen ziet ge­nie­ten van al­le dj’s.” Daar doe je het voor, „wij ma­ken de ar­ties­ten blij met de juis­te wod­ka, zij doen de rest.” Het eni­ge na­deel van haar werk? Het plas­sen op de Dixi, lacht ze, „en dat is het wel.”

TOM DOMS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.