Leu­ke stu­die of kans op een baan: waar kies jij voor?

Wel­ke stu­dies le­ve­ren ge­ga­ran­deerd een baan op?

Metro Holland (Holland) - - News - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl

Een leu­ke stu­die is na­tuur­lijk tof, maar weet je ook of je straks wel een baan kunt vin­den? Vaak we­ten pu­bers niet echt wat een be­roep in­houdt en dus kie­zen ze voor­al een stu­die die ze leuk lijkt.

Maar met wel­ke stu­die vind je straks ge­ga­ran­deerd een baan? Ma­rie­ke Blom, hoof­deco­noom bij ING, vindt dat een goe­de vraag. „Een vraag ook die wat mij be­treft wel wat va­ker door ou­ders en kin­de­ren ge­steld mag wor­den. Er wordt heel wei­nig on­der­zoek ge­daan naar wat de kans op een baan is bij het kie­zen van een stu­die­rich­ting en dat be­grijp ik niet. Ben je echt ge­luk­kig als je la­ter pas merkt dat je wei­nig aan je op­lei­ding hebt ge­had? Dat je moei­te hebt om een baan te vin­den? Dat je daar­door geen of min­der vaak leu­ke din­gen kunt doen of zelfs se­ri­eu­ze geld­zor­gen hebt?”

Een kind kiest vol­gens Blom niet al­leen een be­roep, maar ook een fi­nan­ci­ë­le toe­komst. „De kans op een baan, wel of geen vast con­tract, de hoog­te van het in­ko­men han­gen al­le­maal af van de stu­die­rich­ting. Ou­ders wil­len graag dat hun kind een zo hoog mo­ge­lij­ke op­lei­ding volgt, maar la­ten hun kind wel vrij als het om de rich­ting gaat.”

Blom raadt daar­om aan om aan een ‘fun­da­ment’ te wer­ken. „Pu­bers we­ten vaak niet echt wat een be­roep in­houdt. Het duurt vaak ja­ren voor­dat ze er­ach­ter ko­men waar hun hart ligt. In de tus­sen­tijd kun je dan be­ter een stu­die vol­gen waar­mee je meer­de­re kan­ten op kunt. Gun je­zelf ver­vol­gens van­uit die po­si­tie de tijd om te ont­dek­ken wat je wil. Uit on­der­zoek blijkt dat een op de vijf school­ver­la­ters spijt heeft van zijn of haar stu­die­keu­ze. Er wordt bij die keu­ze te veel de na­druk ge­legd op emo­tie in plaats van ver­stand.”

Als we het ver­stand vol­gen, wel­ke stu­dies le­ve­ren dan de bes­te kans op een baan op? „Het is moei­lijk om nu te zeg­gen wel­ke stu­die je moet vol­gen om straks over vijf of zes jaar een baan te krij­gen”, al­dus Blom. „Maar aan de hand van cij­fers van 2015 kun je zeg­gen dat hbo-afgestudeerden van le­ra­ren­op­lei­din­gen en tech­ni­sche op­lei­din­gen re­la­tief snel een vast con­tract krij­gen. Het­zelf­de geldt voor WOa­lum­ni van fi­nan­ci­ë­le stu­dies, le­ra­ren­op­lei­din­gen en tech­ni­sche stu­dies.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.