Hoe Max al­wéér een ra­ce in rook op ziet gaan

MAX VER­STAP­PEN VALT VOOR ZE­VEN­DE KEER DIT SEI­ZOEN UIT NA CHRASH MET KI­MI RÄIK­KÖ­NEN

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - SAN­DER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Het ge­he­le jaar loopt Red Bull ach­ter de fei­ten aan. Fer­ra­ri en Mer­ce­des zijn sim­pel­weg snel­ler. Maar er zijn cir­cuits waar de Oos­te­rijk­se ren­stal in het voor­deel is. Het Ma­ri­na Bay Street Cir­cuit met zijn 23 boch­ten in Singapo­re is zo’n baan, waar de su­pe­ri­eu­re weg­lig­ging van de Red Bulls naar bo­ven komt. Dus gin­gen de Ver­stap­pen-fans er zon­dag­mid­dag even goed voor zit­ten. Zou Max dan ein­de­lijk weer een ra­ce kun­nen win­nen, of in ie­der ge­val op het po­duim ein­di­gen?

Maar het is dui­de­lijk niet het sei­zoen van Ver­stap­pen. De 19ja­ri­ge Ne­der­lan­der van Red Bull wordt al het ge­he­le ra­ce­jaar ach­ter­volgd door pech, na­rig­heid en el­len­de. Na uit­val­beur­ten door mo­tor­pech en cras­hes in Bah­rein, Span­je, Ca­na­da, Azer­beid­zjan, Oos­ten­rijk en Bel­gië ein­dig­de gis­te­ren ook de Grand Prix van Singapo­re in een dra­ma.

Daar wees aan­van­ke­lijk niets op, want het zag er voor­af al­le­maal nog wel zo mooi uit. Ver­stap­pen en Da­niel Ric­ci­ar­do wa­ren het ge­he­le week­end su­pe­ri­eur op het stra­ten­cir­cuit van Singapo­re. In de kwa­li­fi­ca­tie troef­de al­leen Se­bas­ti­an Vet­tel de Red Bulls af en voor­kwam daar­mee de al­ler­eer­ste po­le po­si­ti­on in de car­ri­è­re van Ver­stap­pen.

Toch was de jon­ge Ne­der­lan­der te­vre­den met zijn po­si­tie op de eer­ste start­rij. Ver­trek­kend van­af P2 had Ver­stap­pen na­me­lijk een uit­ste­kend uit­zicht op zijn twee­de po­di­um van het sei­zoen, of mis­schien zelfs zijn eer­ste ze­ge van het jaar. Toen het vlak voor de start ook nog ste­vig be­gon te re­ge­nen leek niets een prach­tig re­sul­taat in de weg te staan voor Ver­stap­pen, die be­kend staat als de bes­te re­gen­rij­der in de hui­di­ge For­mu­le 1.

Maar het bleek al­le­maal te mooi om waar te zijn en het pak­te dus an­ders uit. Bij de start dook Ki­mi Räik­kö­nen links naast Ver­stap­pen, die daar­door ge­sand­wicht werd tus­sen de Fer­ra­ri’s van Räik­kö­nen en Vet­tel. Ver­stap­pen kon ner­gens heen en raak­te vol met zijn voor­wiel het ach­ter­wiel van de Fin.

Bei­de wa­gens knal­den op el­kaar en hun bo­li­des vlo­gen zwaar be­scha­digd de baan af. Ook de Fer­ra­ri van Vet­tel raak­te be­scha­digd en de Duit­ser viel niet veel la­ter uit. Vet­tel leg­de zo­als al­tijd de schuld bij Ver­stap­pen en ook op in­ter­net kreeg de Ne­der­lan­der van veel

‘De Fer­ra­ri’s kne­pen mij af en ik kon ner­gens heen.’ Max Ver­stap­pen

twit­te­raars de vol­le laag. De sto­ï­cijn­se Ver­stap­pen was er to­taal niet van on­der de in­druk. „Het is op de beel­den toch dui­de­lijk te zien wat er ge­beurt?”, zei hij voor de ca­me­ra van Zig­go Sport. „Als je zo­als Vet­tel voor het kam­pi­oen­schap

strijdt, moet je niet zul­ke ri­si­co’s ne­men in de eer­ste bocht. De Fer­ra­ri’s kne­pen mij af en ik kon ner­gens heen. Ze we­ten dat de ach­ter­ban­den veel bre­der zijn, dus bot­sen we al­le drie op el­kaar. Mijn op­han­ging was met­een ka­pot en daar­na knal­de Ki­mi nog op mij en was het he­le­maal over.”

Het be­te­ken­de de ze­ven­de uit­val­beurt voor de on­ge­luk­ki­ge Red Bull-cou­reur. „Het is niet mijn jaar, dat is wel ge­ble­ken. Maar wat doe je er­aan? Ki­mi trekt naar rechts en Vet­tel naar links. Ik denk dat Se­bas­ti­an niet wist dat Räik­kö­nen nog naast mij zat. Maar het maakt niet meer uit, we lig­gen er al­le drie uit. Het eni­ge wat ik kan doen is po­si­tief blij­ven. Het was een goed week­end, al­leen de ra­ce weer niet.”

Ex­tra pijn­lijk was het weer dat Ver­stap­pens team­ge­noot Ric­ci­ar­do wel weer op het po­di­um ein­dig­de. Dat geeft toch te den­ken. Ver­stap­pen valt al­tijd aan, maar ook heel vaak uit. Ric­ci­ar­do wacht al­tijd af en pakt op die ma­nier heel veel pun­ten. De Au­stra­li­ër werd zon­dag op het Ma­ri­na Bay Street Cir­cuit twee­de ach­ter win­naar Le­wis Ha­mil­ton. Het be­te­ken­de het ze­ven­de po­di­um voor de Red Bull-rij­der te­gen­over één po­di­um­plaats voor Ver­stap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.