Pas­sa­giers woest op Ry­a­nair

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - DAISY HEYER d.heyer@tmg.nl

Lucht­vaart­maat­schap­pij Ry­a­nair schrapt de ko­men­de zes we­ken twee­dui­zend vluch­ten. In to­taal zijn naar schat­ting 285.000 men­sen nu en de ko­men­de we­ken slacht­of­fer van het ‘wan­be­leid’ van de lucht­vaart­maat­schap­pij. Rei­zi­gers zijn woe­dend. „Ik moet met de bus van Mar­seil­le naar Lon­den.”

Om wel­ke vluch­ten het pre­cies gaat is niet be­kend; rei­zi­gers wor­den kort voor tijd via mail op de hoog­te ge­steld van even­tu­eel ge­an­nu­leer­de vluch­ten. De groot­ste re­den? Ach­ter­stal­li­ge va­kan­ties van het per­so­neel. „We heb­ben het ver­pest qua plan­ning voor de va­kan­ties van de pi­lo­ten en wer­ken er hard aan om dit te fik­sen”, luidt het kor­te sta­te­ment van Ry­a­nair.

De En­gel­se Em­ma Cain, die voor haar vrij­ge­zel­len­feest een drie da­gen in Mar­seil­le zat, is ook ge­du­peerd. „Het be­gon fan­tas­tisch; met een prach­ti­ge vil­la en heer­lij­ke wijn­tjes. Tot­dat we een dag voor ver­trek een e-mail kre­gen met de bood­schap dat on­ze vlucht was ge­an­nu­leerd. Zon­der eni­ge uit­leg.” Uren­lang zoch­ten Em­ma en haar vrien­din­nen naar een op­los­sing. „Al die tijd wa­ren we al lang niet meer met mijn vrij­ge­zel­len­feest be­zig. Een paar mei­den kon­den te­rug met het vlieg­tuig, de rest van ons had geen an­de­re op­tie dan met de bus te­rug te gaan van Mar­seil­le naar Lon­den.”

Em­ma en haar vrien­din­nen zit­ten al meer dan tien uur in de bus als Me­tro haar spreekt. „En we zijn nog steeds zo’n vijf uur van Lon­den ver­wij­derd. Waar we ook weer een trein­reis van een uur moe­ten ma­ken”, ver­telt Em­ma. „Het is echt de hel op aar­de. De he­le bus stinkt naar zweet en het is hier bloed­heet. Een zwan­ge­re vrien­din van mij is honds­be­roerd ge­wor­den en zit al een paar uur op­ge­slo­ten in het toi­letje van de bus, klei­ner dan de be­zem­kast van Har­ry Pot­ter.”

„En Ry­a­nair re­a­geert he-le­maal ner­gens op”, ver­volgt Em­ma woe­dend. „Ik heb ze ge­spamd met be­rich­ten over wat ik moest doen en he­le­maal ner­gens een ant­woord op ge­had. Het is wal­ge­lijk. Ik be­grijp niet hoe er zo’n enor­me fout ge­maakt kan wor­den en ik hoop dat ie­der­een de­ze maat­schap­pij gaat boy­cot­ten.”

Ook de Ne­der­land­se Sa­mu­el van der Lee is de du­pe van de ge­an­nu­leer­de vluch­ten van Ry­a­nair. Waar hij zon­dag van­uit So­fia, Bul­ga­rije naar huis zou vlie­gen, zit hij nu nog tot don­der­dag in de hoofd­stad vast. „Ik was hier voor een week­end­je weg met mijn zus. Zij had op Fa­ce­book ge­zien dat er vluch­ten ge­an­nu­leerd wer­den en zag toen op­eens in haar mail dat dat ook voor on­ze vlucht het ge­val was.”

Het duo ging toch naar het vlieg­veld om te kij­ken wat er ge­re­geld kon wor­den. „Uit­ein­de­lijk was de eni­ge be­taal­ba­re op­tie om van­uit Ry­a­nair de eerst­vol­gen­de vlucht op don­der­dag naar huis te ne­men. An­de­re op­ties kos­ten meer dan dui­zend eu­ro. Door Ry­a­nair krij­gen we één nacht in een ho­tel ver­goed. De rest van de kos­ten is voor ei­gen re­ke­ning.”

„Ach, het is pech heb­ben. Mijn zus heeft nog va­kan­tie. Ik moet mijn werk af­zeg­gen, maar ho­pe­lijk be­grij­pen ze dat ik er niet zo­veel aan kan doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.