Van der Laan zegt vaar­wel

Metro Holland (Holland) - - FRONT PAGE - ME­TRO nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan heeft zijn werk neer­ge­legd. Hij heeft van zijn art­sen te ho­ren ge­kre­gen dat hij is uit­be­han­deld, zo schrijft hij in een brief aan al­le Am­ster­dam­mers.

„Lie­ve Am­ster­dam­mers, in ja­nu­a­ri schreef ik u dat ik slecht nieuws had ge­kre­gen van mijn art­sen, maar dat ik nog een poos­je uw bur­ge­mees­ter hoop­te te blij­ven. De af­ge­lo­pen maan­den heb ik dat met veel ple­zier ge­daan. Uw steun heeft daar­bij ge­hol­pen”, be­gint Van der Laan zijn af­scheids­brief.

„Aan dit poos­je komt nu een ein­de. Van­daag kreeg ik van mijn art­sen het be­richt dat zij mij niet ver­der kun­nen be­han­de­len. Ik heb mij bij de com­mis­sa­ris van de Ko­ning Rem­kes ziek­ge­meld. Mijn ta­ken zul­len voor­lo­pig wor­den over­ge­no­men door lo­co-bur­ge­mees­ter Kaj­sa Ol­long­ren. Het was een groot voor­recht bur­ge­mees­ter te zijn van de mooi­ste en lief­ste stad van de we­reld. Ik dank u voor het in mij ge­stel­de ver­trou­wen, voor uw be­trok­ken­heid en voor al­le steun en te­gen­spraak die ik de af­ge­lo­pen ze­ven ja­ren van u heb ge­kre­gen.”

Van der Laan (62) heeft long­kan­ker. Zijn ge­zond­heid ging de laatste tijd zien­der­ogen ach­ter­uit. Na­dat hij in ja­nu­a­ri had be­kend­ge­maakt dat hij on­ge­nees­lijk ziek was, bleef hij nog aan als bur­ge­mees­ter. Spre­ken over zijn ziek­te vindt hij las­tig, zo zei hij in ju­li in het tv-pro­gram­ma Zo­mer­gas­ten. „Ik heb iets weg­du­we­rigs.” Hij wil­de zelf be­slis­sen wan­neer hij zou stop­pen met wer­ken. „Ik moet zor­gen dat nie­mand mij er­op hoeft te wij­zen dat het tijd wordt.”

Hij be­sluit de brief met: „Zorg goed voor on­ze stad en voor el­kaar. Vaar­wel”.

Voor­al dat laatste woord zorg­de voor veel emo­ti­o­ne­le re­ac­ties op so­ci­al me­dia. Niet al­leen on­der Am­ster­dam­mers, want Van der Laan was veel meer dan al­leen bur­ge­mees­ter van de hoofd­stad.

AT5

De­ze foto van ko­ning Wil­lem-Alexan­der en bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan ont­roer­de heel Ne­der­land. Bij een be­zoek aan Am­ster­dam bood de ko­ning Van der Laan zijn arm aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.