Mil­len­ni­als schrij­ven troon­re­de van­uit ’t hart

Metro Holland (Holland) - - NEWS - AN­NE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

„Le­den van de Sta­ten-Ge­ne­raal...” Met die woor­den start ko­ning Wil­lem-Alexan­der op Prins­jes­dag de Troon­re­de. Daar­na volgt het ver­haal waar­in de ka­bi­nets­plan­nen voor het ko­men­de jaar wor­den uit­ge­stip­peld. Maar ko­men die plan­nen wel over­een met de wen­sen in de sa­men­le­ving? Me­tro vroeg tien mil­len­ni­als, één voor elk mi­nis­te­rie, naar hun ei­gen, al­ter­na­tie­ve Troon­re­de.

In Den Haag zijn ze druk met het ver­de­len van het geld uit de schat­kist. Waar is het mees­te geld no­dig en wie kan de broek nog wel even op­hou­den? Het wordt be­slo­ten in de ka­mer­tjes van de de­mis­si­o­nair mi­nis­ters en het to­ren­tje van Rut­te. Ver weg van de prak­tijk, is een veel­ge­hoor­de klacht van werk­ne­mers uit ver­schil­len­de vak­ge­bie­den. Zij zou­den de be­leids­ma­kers graag van wat prak­tij­k­in­for­ma­tie voor­zien.

„On­ze re­ge­ring zegt voor goed en zelfs ex­cel­lent on­der­wijs te gaan. Maar in de prak­tijk mer­ken we daar wei­nig van; het moet voor­al zo goed­koop mo­ge­lijk”, zegt Kim van Strien (29), le­ra­res Frans in het voort­ge­zet on­der­wijs. In haar troon­re­de pleit ze er­voor dat le­ra­ren de zeg­gen­schap over hun vak te­rug­krij­gen. „Le­ra­ren zijn steeds meer de uit­voer­ders van het be­leid dat op­ge­legd wordt door de over­heid en be­stu­ren.”

Hoofd­con­duc­teur Onur Yür­ü­kel (28) hoopt „over twin­tig jaar dat rei­zi­gers de mo­ge­lijk­heid heb­ben om flexi­bel te rei­zen”. „Als ik het voor het zeg­gen had, dan zou ik een paar mil­joen ex­tra uit de schat­kist aan de rei­zi­gers uit­ge­ven. Het is in Ne­der­land ge­woon druk en dat we­ten rei­zi­gers ook wel, maar het zou su­per zijn als er meer spoor was zo­dat we meer trei­nen kun­nen la­ten rij­den.”

In de ge­zond­heids­zorg kan en moet nog veel ver­be­te­ren, meent ver­pleeg­kun­di­ge Eli­ne de Kok (27). Ze ziet met ei­gen ogen de per­so­neels­te­kor­ten in de zorg heel hard op­lo­pen. „Ik zie col­le­ga’s to­taal over­be­last ra­ken. Ver­pleeg­kun­di­gen sta­ken niet, dat zit niet in hun aard. Maar er móet op kor­te ter­mijn iets ge­beu­ren om de men­sen voor het vak te be­hou­den. We moe­ten voor el­kaar zor­gen.”

Of­fi­cier van jus­ti­tie Ma­ri­lyn Fi­ken­scher (32) merkt dat de be­zui­ni­gin­gen bij de po­li­tie weer­slag heb­ben op haar werk. Er wor­den min­der mis­drij­ven op­ge­lost. Maar als zij ex­tra geld mocht uit­trek­ken zou dat naar de zorg gaan. „Te vaak wordt ge­dacht dat straf­recht een soort dui­zend-din­gen-doek­je voor maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men is, zo ook voor ver­war­de per­so­nen. Niet al­le ver­war­de per­so­nen die een straf­baar feit ple­gen ho­ren thuis in de ge­van­ge­nis.”

Ex-mi­li­tair bij de Ko­nink­lij­ke Lucht­macht Li­an­ne Door­nen­bal (40) neemt het in haar troon­re­de op voor haar man die mi­li­tair is, en al zijn col­le­ga’s. „Er is veel te wei­nig per­so­neel, mu­ni­tie, ma­te­ri­eel en er is al vier jaar geen cao. On­ze vei­lig­heid is niet gra­tis, maar wel heel erg be­lang­rijk. De man­nen en vrou­wen bij de­fen­sie die­nen dan wel hun taak goed te kun­nen uit­voe­ren met de juis­te mid­de­len, en dit kost geld.”

Star­tend on­der­ne­mer Kaya Weers (25) ziet veel werk­ge­le­gen­heid in de groei­en­de IT-sec­tor. Hij is het niet eens met de angst dat au­to­ma­ti­se­ring ten kos­te gaat van de werk­ge­le­gen­heid. „Zo blijft er juist meer tijd en ruim­te over om aan nieu­we in­no­va­ties te wer­ken.” Hie­rin moet dan ook ge­ïn­ves­teerd wor­den. En in on­der­wijs. „Dat moet toe­gan­ke­lijk blij­ven voor ie­der­een; on­ge­acht hoe­veel je ver­dient of waar je van­daan komt.”

‘Het zou su­per zijn als er meer spoor was zo­dat we meer trei­nen kun­nen la­ten rij­den.’ Hoofd­con­duc­teur Onur Yür­ü­kel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.