De aan­kla­ger: Leg strafeis be­ter uit

Metro Holland (Holland) - - NEWS -

„Er gaat heel veel goed bin­nen mijn vak­ge­bied. Uit in­ter­na­ti­o­naal on­der­zoek blijkt dat de Ne­der­land­se rechts­staat één van de bes­te ter we­reld is. Zo heb­ben we de laatste ja­ren ook veel meer aan­dacht voor de con­text van een zaak. Een steen door de ruit kan bij­voor­beeld ver­nie­ling zijn, maar ook be­drei­ging. Dat is af­han­ke­lijk van de con­text. We kij­ken ook meer naar een even­tu­eel ach­ter­lig­gend pro­bleem. Als ie­mand uit geld­nood eten steelt, dan moet ie mis­schien hulp heb­ben bij het aan­vra­gen van een uit­ke­ring. Ik kan daar­voor dan con­tac­ten leg­gen en din­gen in gang zet­ten.

Wat be­ter kan, is dat strafei­sen en straf­fen be­ter uit­ge­legd moe­ten wor­den aan de sa­men­le­ving. Ne­der­land­se rech­ters straf­fen in ver­ge­lij­king met hun bui­ten­land­se col­le­ga’s best streng, maar toch wordt ge­dacht dat wij in Ne­der­land soft zijn. Dus moe­ten we nog be­ter uit­leg­gen wat we doen en waar­om we dat doen.

Waar ik te­gen aan loop op het werk, is dat ik merk dat de be­zui­ni­gin­gen bij de po­li­tie weer­slag heb­ben op ons werk. Als er min­der po­li­tie­men­sen be­schik­baar zijn, be­te­kent dat ook dat er min­der mis­drij­ven wor­den op­ge­lost.

Als ik be­heer­der van de schat­kist was, dan zou je di­rect een paar mil­joen ex­tra be­ste­den aan de zorg. Te vaak wordt ge­dacht dat straf­recht een soort dui­zend-din­gen-doek­je voor maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men is, zo ook voor ver­war­de per­so­nen. Niet al­le ver­war­de per­so­nen die een straf­baar feit ple­gen ho­ren thuis in de ge­van­ge­nis.

Waar laat de re­ge­ring vol­gens mij nog te vaak ste­ken val­len? We heb­ben in Ne­der­land een schei­ding der mach­ten. Dus ik vind het niet aan mij als of­fi­cier van jus­ti­tie om daar iets over te zeg­gen. En dat zou om­ge­keerd dus ei­gen­lijk ook voor de po­li­tiek in de rich­ting van de recht­spraak moe­ten gel­den. Maar wat min­der in­ci­den­ten­po­li­tiek zou mis­schien een goed be­gin zijn...

Mijn bood­schap voor de sa­men­le­ving is de­ze. Ik zie veel on­ei­gen­lijk ge­bruik van het straf­recht. Ru­zies tus­sen exen, de buur­man die een gat in je heg heeft ge­knipt: een aan­gif­te lijkt soms wel erg snel ge­daan. Ter­wijl de op­los­sing in be­paal­de kwes­ties echt sim­pe­ler is: ge­draag je als een vol­was­se­ne, zeg ‘sor­ry’ als je iets niet goed hebt ge­daan en wees ge­woon eens wat mil­der voor el­kaar.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.