Wei­nig vuur­werk

GEEN GRO­TE PLAN­NEN IN TROON­RE­DE WACH­TEN IS OP NIEUW KA­BI­NET

Metro Holland (Holland) - - Front Page -

Om­dat er nog al­tijd geen nieu­we re­ge­ring is, was Prins­jes­dag ei­gen­lijk be­hoor­lijk saai.

Ne­der­land moet zich be­kom­me­ren om de door or­kaan­ge­weld ge­trof­fen Boven­wind­se Ei­lan­den en de ach­ter­blij­vers van de eco­no­mi­sche groei. Dat heeft ko­ning Wil­lemAlexan­der ge­zegd in de troon­re­de, de tra­di­ti­o­ne­le ope­ning van een nieuw par­le­men­tair jaar. De re­de was kor­ter en ’le­ger’ dan an­ders, om­dat het ka­bi­net in zijn na­da­gen geen gro­te plan­nen meer kan ma­ken.

Wil­lem-Alexan­der stond met­een in zijn eer­ste zin­nen stil bij de ver­woes­tin­gen die or­kaan Ir­ma op Sint-Maar­ten, Sa­ba en Sint-Eusta­ti­us heeft aan­ge­richt. Hij ver­ze­ker­de dat de ei­lan­den er niet al­leen voor­staan en op Ne­der­land kun­nen re­ke­nen. Ook wijd­de hij en­ke­le zin­nen aan de be­strij­ding van de mis­daad en ar­moe­de op de An­til­len. De ei­lan­den ko­men door­gaans in de troon­re­de maar sum­mier aan bod.

Er is ook veel om te­vre­den over te zijn, al­dus de ko­ning. Hij wees er­op dat de eco­no­mie bloeit, de schat­kist ge­zond is en het ka­bi­net er­voor heeft ge­zorgd dat geen en­ke­le groep er ko­mend jaar op ach­ter­uit gaat. Toch zijn er nog men­sen die moei­lijk rond­ko­men. Het is vol­gens Wil­lem-Alexan­der be­lang­rijk dat ook zij pro­fi­te­ren van de eco­no­mi­sche voor­spoed.

Veel bur­gers lig­gen mis­schien niet lan­ger wak­ker van hun huis­houd­boek­je, maar er is vol­gens de ko­ning nog ge­noeg dat zor­gen baart. Hij wees op de drei­ging van ter­ro­ris­me, de aan­sla­gen in lan­den om ons heen en de soms na­re ge­vol­gen van glo­ba­li­se­ring en mi­gra­tie. Het bes­te ver­weer te­gen ter­reur is vast­hou­den aan de vrije, open sa­men­le­ving „met de ge­deel­de waarden van de rechts­staat”, zei Wil­lemAlexan­der.

De re­ge­ring be­treurt het ver­trek van de „na­tuur­lij­ke bond­ge­noot” het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk uit de Eu­ro­pe­se Unie. De ko­ning noem­de de brexit „een te­leur­stel­len­de stap, waar we zorg­vul­dig mee om moe­ten gaan.”

De ko­ning prees de po­li­tie­ke par­tij­en die zich de af­ge­lo­pen ja­ren be­reid toon­den om sa­men te wer­ken. Aan hen zou het me­de te dan­ken zijn dat Ne­der­land er nu ster­ker voor staat.

Voor de mees­te Ne­der­lan­ders blijft de koop­kracht vol­gend jaar zo goed al het­zelf­de. Dat blijkt uit be­re­ke­nin­gen die het Na­ti­o­naal In­sti­tuut voor Bud­get­voor­lich­ting (Ni­bud) heeft ge­maakt op ba­sis van de Mil­joe­nen­no­ta die op Prins­jes­dag is ge­pre­sen­teerd.

„Als er in de per­soon­lij­ke si­tu­a­tie van men­sen niets ver­an­dert, ver­an­dert er vol­gend jaar ook wei­nig in de por­te­mon­nee”, al­dus het voor­lich­tings­in­sti­tuut. Voor de mees­te men­sen lig­gen het ver­schil in koop­kracht met dit jaar tus­sen de min 0,5 en plus 0,5 pro­cent.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.