Zoe­ken naar over­le­ven­den

NE­DER­LAN­DER ERIC VAN NULAND VLUCHT­TE IN PA­NIEK UIT ZIJN KAN­TOOR TIJ­DENS ZWA­RE AARDBEVING IN MEXICO-STAD

Metro Holland (Holland) - - Front Page - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl

Ge­bou­wen stort­ten in, men­sen raak­ten on­der het puin be­dol­ven en de mil­joe­nen­stad Mexico-Stad is ver­lamd: bij een zwa­re aardbeving in Mexico zijn hon­der­den men­sen om het le­ven ge­ko­men.

De Ne­der­lan­der Eric van Nuland zat rus­tig met zijn col­le­ga’s Ra­mon Coelho en Ma­rio Evhe­ni­que kof­fie te drin­ken toen ze wer­den op­ge­schrikt door de zwa­re aardbeving die Mexico-Stad dins­dag teis­ter­de. „Ons kan­toor zit op de vier­de ver­die­ping. We schrok­ken ons ka­pot en zijn met­een naar be­ne­den ge­rend. Ik zag de mu­ren op en neer gaan, wa­ter­lei­din­gen bra­ken en ik voel­de het be­ton­g­ruis in mijn haar val­len. Het was zeer be­ang­sti­gend. De pa­niek werd nog gro­ter toen ik de sleu­tel van de bui­ten­deur in eer­ste in­stan­tie niet kon vin­den.” Een­maal bui­ten zag Van Nuland au­to’s stil­staan en een mas­sa men­sen naar bo­ven kij­ken. „Ie­der­een was na­tuur­lijk bang dat de boel zou in­stor­ten, maar ge­luk­kig ge­beur­de dit niet. Ik ben niet te lang stil blij­ven staan. Mijn huis is om de hoek van mijn werk. Ik moest we­ten of mijn vrouw Pau­la en mijn 11-ja­ri­ge doch­ter­tje Zu­ry vei­lig wa­ren. Ze wa­ren heel erg ge­schrok­ken. Voor­al mijn doch­ter­tje. Het gek­ke was dat zij op school een vei­lig­heids­oe­fe­ning kreeg, vlak voor­dat de be­ving ge­beur­de. Ze ver­tel­de me dat ie­der­een een beet­je la­chend en grap­pend naar bui­ten liep toen haar school gee­va­cu­eerd werd tij­dens de oe­fe­ning. Toen al­le kin­de­ren weer in hun klas­lo­kaal za­ten, beef­de de aar­de gi­gan­tisch en ren­de ie­der­een in pa­niek naar bui­ten. Bi­zar toch? Ik ben zo blij dat ie­der­een die ik ken on­ge­deerd is.”

Vol­gens Van Nuland heeft het met ge­luk niks te ma­ken dat hij, zijn ge­zin en zijn kan­toor on­ge­deerd is ge­ble­ven. „Wij le­ven aan de rand van Mexico-Stad, ten zui­den van het cen­trum, vlak­bij het Olym­pisch Sta­di­on. Daar is de grond van mas­sief steen en heel erg ste­vig. Ook de ge­bou­wen zijn erg ste­vig. Hoe ver­der je naar het cen­trum gaat, hoe ‘moe­ras­si­ger’ de grond wordt en dus ge­vaar­lij­ker.”

Ter­wijl Van Nuland zijn ze­ge­nin­gen tel­de en ge­luk­za­lig naast zijn vrouw in slaap viel, gin­gen de red­dings­werk­zaam­he­den in de nach­te­lij­ke uren met man en macht door. „Ik ben nu het nieuws aan het kij­ken. Ik ga zo rich­ting kan­toor om de scha­de op te ne­men, maar de ver­wach­ting is dat het mee­valt. On­ze ge­dach­tes gaan uit naar de na­be­staan­den en hun fa­mi­lie.”

De di­rec­teur van de dienst be­scher­ming be­vol­king maak­te in de och­tend na de aardbeving be­kend dat er 216 slacht­of­fers zijn ge­bor­gen. De ver­wach­ting is dat dit aan­tal nog op­loopt. Vol­gens hulp­ver­le­ners ging het on­der meer om ze­ker 32 kin­de­ren. De­ze wer­den uit een in­ge­stor­te school in Mexico-Stad ge­haald, even­als de li­cha­men van vijf vol­was­se­nen. Tien­tal­len leer­lin­gen wor­den nog ver­mist. Er zit­ten naar schat­ting nog zo’n der­tig tot veer­tig men­sen vast in het in­ge­stor­te pand.

Als ge­volg van de aardbeving zijn veer­tig ge­bou­wen ver­nie­tigd en vijf­hon­derd be­scha­digd. Van die vijf­hon­derd heb­ben er veel zeer zwa­re scha­de op­ge­lo­pen. De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben Mexico hulp aan­ge­bo­den, deel­de se­cre­ta­ris­ge­ne­raal Gu­ter­res mee. Het Ro­de Kruis is al aan­we­zig in ge­trof­fen ge­bie­den. Er zijn on­der meer bij­na ne­gen­tig zie­ken­wa­gens en vijf­hon­derd vrij­wil­li­gers in­ge­zet.

Pre­si­dent En­ri­que Pe­ña Nie­to heeft al een be­zoek ge­bracht aan de ramp­plek, waar al­ler­lei red­dings­wer­kers zoe­ken naar over­le­ven­den. Le­den van de brand­weer, ci­vie­le be­scher­ming, de strijd­krach­ten en vrij­wil­li­gers gra­ven soms met hun han­den in het puin.

‘Ik zag de mu­ren op en neer gaan, wa­ter­lei­din­gen bra­ken en ik voel­de het be­ton­g­ruis in mijn haar val­len. Het was zeer be­ang­sti­gend.’ Eric van Nuland

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.