Rei­zen­de Re­por­ters ma­ken ge­schie­de­nis weer vet

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ERIK JONK e.jonk@tmg.nl

Een groep twin­ti­gers legt in ok­to­ber als Rei­zen­de Re­por­ters de veer­tien­de Maand van de Ge­schie­de­nis vast. Want mocht je den­ken dat ge­schie­de­nis al­leen in ou­de boe­ken staat, diep weg­ge­zet in de verste boe­ken­kast: daar den­ken Kayleigh Goud­smit, Siets­ke van der Veen en Paul de Jong heel an­ders over. Daar­om rei­zen zij met en­ke­le an­de­re jon­ge­ren de he­le maand per trein kris­kras door Ne­der­land en pro­be­ren zij zo­veel mo­ge­lijk men­sen hun en­thou­si­as­me voor ge­schie­de­nis over te bren­gen.

De drie zijn door hun ach­ter­grond Rei­zen­de Re­por­ter ge­wor­den. Paul en Kayleigh werk­ten voor vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­tie Jon­ge His­to­ri­ci, Siets­ke is pro­ject­me­de­wer­ker bij ’de Maand’ en ver­vult naast de rol van re­por­ter ook de func­tie van co­ör­di­na­tor. Al­le drie stu­deer­den ge­schie­de­nis in Amsterdam.

De Rei­zen­de Re­por­ters bren­gen de Maand van de Ge­schie­de­nis en het the­ma van dit jaar, Ge­luk, op een toe­gan­ke­lij­ke ma­nier in woord en beeld. Paul: „Ik ben bij­voor­beeld bij de Nacht van de Ge­schie­de­nis in het Rijks­mu­se­um en be­zoek ik De Nieu­we Lief­de, een pro­gram­ma Ne­der­land­se ge­luks­zoe­kers door de eeu­wen heen.” Kayleigh legt de Dag van de Rot­ter­dam­se Ge­schie­de­nis vast. „Daar ge­beu­ren al­tijd tof­fe din­gen. Denk aan het met een gro­te groep zin­gen van Hap­py To­gether op een plein, om­dat Rot­ter­dam de on­ge­luk­kig­ste stad van Ne­der­land schijnt te zijn.” Siets­ke: „En zo zijn we bij tal van eve­ne­men­ten in het he­le land, want zo’n drie­hon­derd in­stel­lin­gen or­ga­ni­se­ren in ok­to­ber ac­ti­vi­tei­ten. We ma­ken ver­sla­gen, twit­te­ren, fa­ceboo­ken en fo­to­gra­fe­ren en nieuw dit jaar is dat we ook gaan vlog­gen.”

„We heb­ben de Jon­ge His­to­ri­ci als re­por­ters ge­vraagd, om­dat zij niet al­leen kun­nen vast­leg­gen, maar ook kun­nen re­flec­te­ren op wat zij zien”, legt Pad­mi­ni Kr­uit­wa­gen van de Maand van de Ge­schie­de­nis uit. „Zij kun­nen met een me­ning re­cen­se­ren voor men­sen die nog niet zo veel van ge­schie­de­nis we­ten.”

„Ge­schie­de­nis kan heel boei­end zijn, maar heeft nog steeds een stof­fig ima­go”, vindt Kayleigh. „Wij gaan la­ten zien hoe leuk, maar ook hoe ac­tu­eel ge­schie­de­nis is. En dat je er per­soon­lijk iets mee kan doen. Je kunt na­den­ken over je po­si­tie in de we­reld, ze­ker met het the­ma ge­luk van dit jaar.” Siets­ke: „Die ge­noem­de ac­ti­vi­teit over ge­luks­zoe­kers, de mi­gran­ten, is na­tuur­lijk een hart­stik­ke ac­tu­eel on­der­werp waar al snel met een vin­ger­tje wordt ge­we­zen. In de Maand van de Ge­schie­de­nis be­kij­ken we dan hoe de Ne­der­lan­ders ooit zelf voor het ge­luk op pad gin­gen. Wij zet­ten men­sen graag op een an­der denk­spoor en den­ken dat dat voor jon­ge­ren heel leuk is.”

Waar­om moet de Maand van de Ge­schie­de­nis er ei­gen­lijk zijn? Paul: „Om­dat ge­schie­de­nis veel meer is dan een boek­je le­zen en bij een jaar­tal we­ten wat er toen ge­beur­de. Aan ons de taak om te ver­tel­len waar­om ge­schie­de­nis waar­de­vol en re­le­vant is.” Kayleigh: „Door de leu­ke vorm van al­le eve­ne­men­ten ver­dwijnt al snel dat idee van die stof­fi­ge ou­de ge­schie­de­nis­boe­ken. Dat idee zul­len we echt be­strij­den.” Paul: „Ie­der­een kan over­al aan de Maand van de Ge­schie­de­nis mee­doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.