Dit na­jaar ov-poort­jes dicht op de sta­ti­ons in al­le gro­te ste­den

Metro Holland (Holland) - - News -

Dit na­jaar gaan de toe­gangs­poortjes op al­le sta­ti­ons in de gro­te ste­den dicht. Van­af dat mo­ment moet ruim 90 pro­cent van de trein­rei­zi­gers op zijn reis een poort­je pas­se­ren. NS be­gint van­daag met een drie­daag­se proef op Amsterdam Cen­traal.

Sinds 2014 zijn op 71 sta­ti­ons de toe­gangs­poortjes ge­slo­ten. Hier­door komt 71 pro­cent van de rei­zi­gers een ge­slo­ten poort­je te­gen tij­dens de reis. De ko­men­de maan­den vol­gen naast Amsterdam Cen­traal on­der meer Utrecht Cen­traal en Den Haag Cen­traal.

„De sta­ti­ons in de­ze laat­ste fa­se be­ho­ren tot de be­lang­rijk­ste en meest com­plexe om de poort­jes te slui­ten”, laat NS we­ten. „We pak­ken dit zorg­vul­dig aan. Het vergt maat­werk, want ie­der sta­ti­on heeft zijn ei­gen dy­na­miek en in­rich­ting.”

Er wordt op Amsterdam Cen­traal be­gon­nen met een proef. Van don­der­dag tot en met za­ter­dag is het sta­ti­on de he­le dag al­leen toe­gan­ke­lijk met een ov-chip­kaart. Als de proef goed ver­loopt, volgt in de maan­den er­na de­fi­ni­tie­ve slui­ting. Er is hier al er­va­ring op­ge­daan in de nach­te­lij­ke uren; tus­sen 23.15 uur en 07.00 uur zijn de poort­jes al in ge­bruik.

Ie­mand uit­zwaai­en op het per­ron of even het sta­ti­on bin­nen­lo­pen om bij een win­kel iets te ko­pen blijft mo­ge­lijk. Wie ge­noeg sal­do op zijn ov­chip­kaart met NS-pro­duct heeft staan, kan naar bin­nen en bin­nen een uur kos­te­loos weer uit­chec­ken.

Be­zoe­kers zon­der chip­kaart die naar de an­de­re zij­de van het sta­ti­on wil­len, kun­nen de nieu­we fiets- en voet­gan­gers­tun­nel of een van de twee nieu­we pas­sa­ges in het sta­ti­on ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.