Vrij re­ge­len voor DWDD

VOETBALLERS VAN SWIFT ZIJN VOOR ÉÉN DAG EEN STER NA SENSATIONELE BEKERSTUNT TE­GEN VI­TES­SE

Metro Holland (Holland) - - News - SANDER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Op het com­plex van AVV Swift in Amsterdam–Zuid heerst een dag na de sensationele stunt te­gen be­ker­hou­der Vi­tes­se een se­re­ne rust. Op één van de kunst­gras­vel­den gymt een groep­je kinderen van een ba­sis­school en op het hoofd­veld staan acht be­jaar­den te strek­ken in hun klas­je se­ni­o­ren­gym.

De tri­bu­nes, waar woens­dag­avond 1500 sup­por­ters op ston­den te sprin­gen na de his­to­ri­sche bekerstunt, zijn in de vroe­ge och­tend al­weer ver­wij­derd. Op het laat­ste stuk­je tri­bu­ne dat nog is ach­ter­ge­ble­ven voor het club­huis zit­ten twee jon­ge­man­nen met klei­ne oog­jes druk te bel­len. Het zijn Jaap Smee­ing en Gui­do Moe­lee, twee van de hel­den van Swift, die Vi­tes­se over de knie leg­den. „We pro­be­ren vrij te re­ge­len van ons werk, want we zit­ten van­avond in De We­reld Draait Door”, legt Moe­lee het druk­ke ge­bel uit.

De spits en de links­back van Swift wor­den van al­le kan­ten be­na­derd en ge­fe­li­ci­teerd. „Ik had na de wed­strijd 300 be­rich­ten, dat heb ik nog nooit mee­ge­maakt”, lacht Smee­ing.

De spe­lers kun­nen het nog maar nau­we­lijks be­vat­ten. „Weet je nog dat we op De Pa­ra­de wa­ren en dat we hoor­den dat Vi­tes­se de te­gen­stan­der was?”, vraagt Moe­lee aan Smee­ing. „En nu heb­ben we ze ge­woon ver­sla­gen. Bi­zar.”

Het mooi­ste is dat nie­mand bij Swift woens­dag­avond wist wie de straf­schop­pen zou gaan ne­men. „We had­den ook he­le­maal niet op pe­nal­ty’s ge­traind”, zegt Moe­lee met Am­ster­dam­se bra­nie. „Lo­gisch, als je ver­wacht een­vou­dig te win­nen, ga je ook niet op straf­schop­pen trai­nen, ha­ha.”

Smee­ing kijkt om zich heen in ver­ba­zing. „Voor­af sta je er to­taal niet stil bij dat we zo’n dag als van­daag mee­ma­ken.” Hij doelt op de tv-pro­gram­ma’s, ra­dio-dj’s en ver­slag­ge­vers die hem sinds hij wak­ker werd, be­na­derd heb­ben. „RTL Bou­le­vard, SBS, DWDD, 3FM het is echt een gek­ken­huis.”

Dat komt er ein­de­lijk groen licht; Smee­ing en Moe­lee heb­ben vrij ge­kre­gen van hun werk en kun­nen zich gaan rich­ten op een dag­je ‘ver­dien­de roem’. „Koe­koek, dat is ge­re­geld”, zegt Smee­ing la­chend, ter­wijl hij zijn ploeg­ge­noot een high-fi­ve geeft.

Het is maar een heel kor­te nacht ge­weest voor de spe­lers van Swift. „We zijn met de he­le groep naar het Leid­s­eplein ge­weest, naar Bub­bels. Heel fout, maar wel heel leuk, was ik al heel lang niet meer ge­weest.”

Dan komt team­ma­na­ger en voor­ma­lig voor­zit­ter Re­né van Pa­re­ren met een gro­te zon­ne­bril op zijn neus het com­plex op­ge­lo­pen. „Ge­wel­dig dit, niet nor­maal wat er al­le­maal op ons af­komt”, zegt hij breed­uit la­chend. „Hij is snel even naar de kap­per ge­weest”, zegt Smee­ing stie­kem. „Hij is zo ij­del en hij komt op tv na­tuur­lijk, ha­ha.”

Moe­lee maakt zich op voor een in­ter­view bij RTL Bou­le­vard, maar be­ant­woordt on­der­tus­sen een paar vra­gen van NH­ra­dio waar hij li­ve in de uit­zen­ding is. Als team­ma­na­ger Van Pa­re­ren hoort dat zijn spe­ler een af­spraak heeft met RTL Bou­le­vard schrikt hij. ,,Gui­do dat kan niet, want ik heb DWDD ex­clu­si­vi­teit moe­ten be­lo­ven.”

,,Oh, ja hoe kan ik dat we­ten? Maar ja, we blij­ven ama­teurs, dat is wel dui­de­lijk”, ant­woordt Moe­lee ge­vat. Na de uit­zen­ding van DWDD gaat de se­lec­tie van Swift te­rug naar het club­huis van hun club aan het Olym­pia­plein om de lo­ting van de twee­de ron­de te be­kij­ken. „Ik hoop dat we thuis op ons ei­gen veld kun­nen spe­len, want op dit kut­veld heb­ben we te­gen ie­der­een een kans. Te­gen Ajax, Fey­en­oord of PSV mo­gen we hier so­wie­so niet spe­len, dus ik hoop op AZ, want dat is een mooi­e­re club dan, met al­le res­pect PEC Zwol­le of He­ra­cles, ha­ha.”

/ ANP | JASPER RUHE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.