On­danks ein­de der tij­den gaat Wim naar zijn schoon­moe­der

WIM VAN ZANTEN IS ER ZE­KER VAN: HET EIN­DE DER TIJ­DEN IS WÉL BE­GON­NEN!

Metro Holland (Holland) - - Front Page - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Met dui­zend fles­jes wa­ter, on­tel­baar veel blik­ken soep en ho­ge hek­ken in de tuin had Wim van Zanten zich ui­ter­ma­te goed voor­be­reid op het ein­de der tij­den. Af­ge­lo­pen za­ter­dag zou een be­paal­de stand van de ster­ren (open­ba­ring 12) er vol­gens de bij­bel voor zor­gen dat het wel­eens heel snel af­ge­lo­pen zou kun­nen zijn met het le­ven op aar­de zo­als wij dat ken­nen. Maar gis­ter­och­tend draai­de de we­reld nog steeds door toen de Schie­dam­mer wak­ker werd.

Dat was voor hem geen te­leur­stel­ling, zegt Van Zanten. „Ik heb nooit be­weerd dat Je­zus op aar­de zou te­rug­ke­ren of dat de we­reld zou ver­gaan. Maar het te­ken van open­ba­ring 12 is er wel ge­weest, dus het ein­de der tij­den is wel de­ge­lijk be­gon­nen. We zul­len te ma­ken krij­gen met el­len­de. Ik zei nog te­gen mijn vrouw dat het mij niet zou ver­ba­zen als die Noord-Ko­re­aan­se lei­der Kim Jong-un bin­nen 48 uur een ra­ket af­vuurt en Do­nald Trump er ver­vol­gens een­tje te­rug­schiet. Open­ba­ring 12 heeft al­le el­len­de in­ge­leid.”

Dat er nog geen dood en ver­derf is ge­zaaid op aar­de, geeft de 49-ja­ri­ge oud-Fey­en­oord­hoo­li­gan ex­tra tijd om zich voor te be­rei­den op de don­ker­ste tij­den die we hier ooit heb­ben mee­ge­maakt. „We heb­ben tanks met ben­zi­ne, lam­pen­olie, gas­fles­sen, noem maar op. Als de elek­tri­ci­teit uit­valt, kun­nen wij wel even voor­uit. Maar mis­schien dat we nog meer wa­pens in huis kun­nen ha­len. Op die ma­nier wil ik mijn ge­zin be­scher­men”, al­dus de va­der van drie kin­de­ren. „Kijk maar naar de or­kaan­ge­bie­den, waar de men­sen na twee da­gen zon­der eten be­hoor­lijk ze­nuw­ach­tig wer­den en na drie da­gen met plun­de­rin­gen be­gon­nen. In ons huis zijn wij vei­lig.”

Van Zanten zegt dat zijn kin­de­ren nooit bang zijn, on­danks dat ze in een vol­le­dig ge­bar­ri­ca­deerd huis wo­nen en pa­pa voed­sel en wa­pens koopt voor het ge­val de we­reld in brand komt te staan. „Mijn jong­ste doch­ter Eva is 9 jaar en zij heeft het er con­ti­nu over dat ze uit­kijkt naar het mo­ment dat ze naar huis kan, dat ze naar Je­zus in de he­mel kan. Ik ben nu zo’n

‘We heb­ben tanks met ben­zi­ne, lam­pen­olie, gas­fles­sen, noem maar op. Maar mis­schien dat we nog meer wa­pens in huis kun­nen ha­len.’ Wim van Zanten

vijf­tien jaar ge­lo­vig, dus ze is tij­dens haar op­voe­ding niets an­ders ge­wend.”

Za­ter­dag­och­tend ging Van Zanten ove­ri­gens ge­woon de deur uit en gis­te­ren bracht hij een be­zoek aan De Ba­zaar in Be­ver­wijk. „En nu zit­ten we bij mijn schoon­moe­der in Haar­lem. Dat be­zoek stond ei­gen­lijk voor za­ter­dag ge­pland, maar dat heb­ben we toch maar een dag­je ver­plaatst. Za­ter­dag ben ik in de buurt gaan evan­ge­li­se­ren en daar­na heb­ben we de deu­ren op slot ge­gooid en heb­ben we CNN op ge­zet. Nu zijn we tach­tig ki­lo­me­ter van huis, maar ook mijn schoon­moe­der heeft haar voor­zorgs­maat­re­ge­len ge­trof­fen en heeft aar­dig wat voed­sel in huis. Niet zo veel als wij, want thuis kan ik twee maan­den lang drie maal­tij­den per dag ko­ken voor mijn ge­zin. Maar hier om de hoek zit een Al­bert Heijn en als er iets ge­beurt haal ik zo voor dui­zend eu­ro aan eten en drin­ken.”

Voor­lo­pig gaat het ge­wo­ne le­ven ver­der en brengt Van Zanten van­daag zijn kin­de­ren weer naar school. „Ik ben blij dat ik er nog ben”, be­kent hij. Om er di­rect aan toe te voe­gen: „Maar er komt een tijd dat het al­le­maal voor­bij is. En dan zeg ik: hal­le­lu­ja, dank U wel! Van mij mag het ge­beu­ren.”

AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.